آسوده کسی که خر ندارد
از کاه و جوش خبر ندارد

پیام این ضرب المثل را اغلب اشخاص بی بضاعت که نانی به دست می آورند و به قناعت
می خورند – در مورد خودشان -استعمال می کنند و گاهی هم افراد توانگر از کثرت کار و
زحمت ناشی از ثروت زیاد و خستگی روحی یاد از آسایش مردم بی بضاعت کرده به ایراد
این مثل «آسوده کسی که خر ندارد /از کاه و جوش خبر ندارد » مبادرت می نمایند.
باید گفت :هرچه علائق زندگی و آلودگی ها کمتر باشد، انسان راحت تر و آسوده خیال تر
زندگی می کند.

 • منظور از خر، هرگونه مادیات و امکاناتی است که انسان بابت آن فکر و ذهنش مشغول
  می شود و آسودگی خاطر ندارد. یعنی ثروت و دارایی فراوان، رنج ها و سختی هایی هم به
  همراه دارد.
 • معمولا این ضرب المثل را کسانی به کار می برند که در زندگی قناعت می ورزند و به
  اندازه نیاز خود مصرف می کنند. چنین کسانی وقتی می بینند برخی از ثروتمندان روز و

شب دغدغه اموالشان را دارند این ضرب المثل را می گویند. یعنی همان بهتر که ما انقدر
غرق مادیات نشده ایم که بخواهیم بابت آن آرامش مان را بهم بریزیم.

 • برای رسیدن به امکانات بیشتر، باید سختی های زیادی را تحمل کرد. اگر کسی تحمل
  چنین سختی هایی را ندارد پس باید قناعت کند!
  مولوی غزلی در این زمینه دارد که با هم می خوانیم :

 • بیچاره کسی که زر ندارد

 • بیچاره کسی که زر ندارد / وز معدن زر خبر ندارد
  بیچاره دلی که ماند بی ‌تو / طوطیست ولی شکر ندارد
  دارد هنر و هزار دولت / افسوس که آن دگر ندارد
  بر وی ریزییم آب حیوان / آن را که به ما نظر ندارد
  خاموش که مشکلات جان را / جز دست خدای برندارد