ایرج پزشک زاد نویسنده وطنز پرداز معروف رمان دایی جان ناپلئون در سن ۹۴ سالگی

درلس آنجلس درگذشت .

وی در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد . پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشته حقوق

دانش آموخته شد و به مدت پنج سال به قضاوت در دادگستری مشغول به کار بود و پس از آن به وزارت

امور خارجه رفت .

ایرج پزشک زاد نویسندگی را در اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوشتن داستان های کوتاه برای مجله ها

و برگردان نوشته های ولتر ؛ مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد .

ایرج پزشک زاد در باره خود می گوید :

از پدری پزشک و مادری معلم به دنیا آمدم . تحصیلات عالیه رو در فرانسه در رشته حقوق گذراندم.

بعد از فارغ ا لتحصیلی به استخدام وزارت امور خارجه در آمدم و به عنوان دیپلمات تا انقلاب دراونجا

کار کردم . بعد از انقلاب از کار اخراج شدم به طوری که حتی حقوق بازنشستگی هم شامل حالم نشد .

بعد از اون به فرانسه برگشتم و به کار روزنامه نگاری و قلم زنی و نوشتن اراجیف مشغول شدم .