چند روز قبل در ساختمان مسکونی شور و شعف
فوق العاده ای برپا بود . ساکنان آپارتمان ها
به افتخار مامور پست که –سالها- همه روزه نامه و
بسته های آنان را برای آنها آورده جشنی برپا نموده
بودند و از نامه رسان پست تجلیل می کردند .او که 31
سال با صمیمیت به انجام وظائف خود پرداخته بود اینک
به« افتخار بازنشستگی» نائل گردیده بود.موجی از
شادمانی درسیمایش موج می زد و از اینکه کارش مورد
پسند مشتریانش قرار گرفته و خدماتش را گرامی داشته
اند شاد بنظر می رسید .هدایای زیادی به او داده شد
وخدماتش ارج نهاده شد و او ضمن سپاسگزاری از
مدعوین گفت : نگاه پر صمیمیت شما توشه ای است که
همسفر دنیای آینده من خواهد بود و از فردا من نگاه
دیگری به زندگی خواهم نمود و با برنامه جدید به تولدی
دیگر خواهم پرداخت.! آری ..فردا روز دیگری است و..

من نیز گوشه ای نشسته بودم و نظار گر این
مجلس پر شور وحال بودم و وضع بازنشستگی در
کشور های مختلف جهان را مرور می کردم . به طور
کلی : بازنشستگی در ساختار جوامع پیشرفته مرزی است
برای وارد شدن به یکی از بخش‌های مهم زندگی باایده
و برنامه ای مدون.
بازنشستگی به معنی کناره ‌گیری از ادامه شغل در اثر
بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است.
به عبارت دیگر؛ شخص بازنشسته دوران جوانی و پر
حرارت خود را پشت سر گذاشته و اینک که گرد پیری
بر سرش نشسته باید بدون دغدغه و تشویش زندگی کند .
اما آیا مستمری که بازنشستگان در کشور های مختلف
دریافت می کنند می تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد ؟
بدون تردید سیستم بازنشستگی در کشورهای مختلف
متفاوت است و به همین دلیل زندگی سالمندان در هر
کشوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها دارد. روزنامه
«گاردین» مقاله‌ای در مورد برترین سیستم‌ های

بازنشستگی در دنیا تهیه و در آن برترین کشورهای دنیا
را برای بازنشسته شدن معرفی کرده است.
در تهیه این مقاله سه فاکتور مدنظر قرار گرفته است:
اولین مسئله، وضعیت سلامت روانی سالمندان است بر
مبنای سهم افراد بیش از ۵۰ سالی که حس می ‌کنند
زندگی آنها در مقایسه با سال ‌های ۳۵ تا ۴۹سالگی
معنای متفاوت و بهتری پیدا کرده است؛ دومین مسئله
مدنظر در این مطالعه نرخ فقر در دوره سالمندی بر
مبنای سهم افراد بالای ۶۰ سال است که درآمدی کمتر
از نصف متوسط دستمزد شاغلان دریافت می ‌کنند.
سومین فاکتور هم روابط اجتماعی سالمندان است بر
مبنای سهم افراد بالای ۵۰ سالی که اعلام می ‌کنند
خانواده یا دوستانی دارند که در مواقع سختی می‌ توانند
از حمایت ‌های آنها برخوردار شوند. این فاکتور در
تأمین امنیت روانی در سالمندان از اهمیت زیادی
برخوردار است زیرا زندگی را برای این قشر بهتر و
آسان ‌تر می ‌کند. در این مطالعه هر سه شاخص برای
کشورهای مختلف محاسبه می ‌شود و برآیند این سه،

معیاری را ایجاد می ‌کند که وضعیت کشورها را برای
زندگی سالمندان نشان می ‌دهد. ..
خوب به خاطر دارم در گذشته وقتی کارمندی
بازنشسته می گردید در حکم او نوشته می شد « به
افتخار بازنشستگی نائل » گردیده است . و حال با
مشکلات عدیده ای که بازنشستگان دارند آیا می توان از
این واژه استفاده کرد؟!


محمود – بوستون