ایالت کالیفرنیا با یکی از بزرگترین آتش سوزی های طبیعی قرن در حال ستیز و
.مقابله است
.در شرا یط اخیر ما موران آتش نشانی با ۱۸ آتش سوزی بزرگ روبرو هستند
تعداد ماموران آتش نشانی حدود ۱۴ هزار نفر می باشند و حتی اخیرا گروهی از
.ماموران آتش نشانی از کشورهای نیوزیلند و استرالیا به آنها پیوسته اند
بزرگترین قسمت آتش سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا در منطقه مندوسینو واقع
.شده که از نظر خسارت در تاریخ کالیفرنیا بی سابقه است
تا کنون حدود هفت نفر کشته ۱۰۷۷ خانه سوخته و ویران و بیش از ۲۳ هزار
.نفر مجبور به ترک خانه و دیار خود شده اند
به اعتقاد گروهی از ماموران ؛ مهار این آتش سوزی احتمالا تا ماه سپتامبر

 ادامه خواهد داشت . تصاویر از شبکه خبری ا بی سی