اگر به سیر چمن می روی قدم بردار

که همچو رنگ حنا بهار می رود از دست