آشنای صاحبدلی دارم که دلش از این همه تناقضات  در عرضه زندگی- خون است . می گفت :«می گویند عصر ارتباطات  است و دنیا به صورت دهکده جهانی  خود نمایی می کند و ارتباطات به گونه ای است که  انسانها در کنار هم و با هم زندگی می کنند  اما مشاهده می کنیم که گروهی از افراد در هر جایی که می باشند , بدون توجه به موقعیت خود تلفنی به همراه دارند و به جای آنکه با هم مذاکره و از موقعیتی که حاصل شده بهره مند گردند ؛ سر به زیر افکنده و با تلفن بازی می کنند ..! در مجالس  می نشینیم تلفن نقش اساسی در گذراندن وقت ایفا می کند . به سر کار می رویم ؛   در تاکسی ، اتوبوس و ترن  مشاهده  می کنیم عده زیادی سر به زیر دارند و با تلفن همراه بازی می کنند.آیا اینگونه آدمها از خود سوال کرده اند که این وسیله برای چه مواردی باید مورد استفاده قرار گیرد یا به خود می گویند ،هزینه زیادی برای این اسباب بازی !! پرداخت کرده اند و باید همه آن را ببیند و منزلت برای صاحبش پدید آورد .

         این یار نازنین دلش از این همه تنا قض به درد آمده بود و حیرت زده به من می نگریست  و از گذشته ها یاد می کرد که همه در کنار هم  افسانه های مهر و محبت سر می دادند اما افسوس وصد افسوس تکنولوژی جدید خط بطلان بر این احساس کشید و به قول یکی از شعرای معاصر : 

                      نقش وفا ومهربه دیباچه حیات / زیباست اما در دل کس پایدار نیست 

                                

بی شک عصر حاضر را عصر ارتباطات ناميده اند. زيرا ارتباطات و اطلاعات  ؛ ابزاري مهم براي تصميم گيري، تعامل بين انسانها، هويت بخشي و ، جهت دهي به افکار و انديشه ها و عاملی بر تسلط بر اندیشه هاست .سيل تصاوير و نمادها و واقعيت هاي گاه متعارض از طريق تکنولوژي     در جوامع سبب گرديده تا شهروندان و رهبران سياسي در وضعيتي بحراني قرار گيرند. براثر داده ها و اطلاعات پخش شده رسانه ها دانش بيشتري نشر  می دهند و شهروندان از هوش لازم برخوردار گرديده  اند. جهاني شدن ارتباطات نيز جدا از گسترش و پيشرفت تکنولوژي رسانه اي و اثرات مثبت آن مانند افزايش دانايي، انتقال حقايق و واقعيات، اثرات منفي نيز بر نظام هاي فرهنگي جوامع گذارده است. بسياري از نشانه هاي فرهنگي جوامع به جوامع ديگر منتقل مي شود، به طوري که موج عظيمي از اشتياق به غير خودي در مقابل موج عظيمي از مدافعين ارزش هاي ديني و ملي را در برابر هم قرار داده است  . 

نقش ارتباطات در جهان کنونی

امروز در اوایل قرن بيست و يکم ارتباطات وجه جدايي ناپذير نظام بين الملل و پخش اخبار جزء خدمات جهاني است، که به طور اجتناب ناپذيري در کنش پذيري، تحرک و تبديل پذيري افراد و جوامع نقش آفريني مي کنند . زير ساخت فکري را تغيير مي دهند و با سرعت طرحي نو، از آن چه که خود مي خواهند براي ديگران با کنترلي  رسانه اي بر وسائل ارتباطي   به وجود می آورند.

«ارتباطات» يعني برقرار شدن تعامل دو سويه يا ديالوگ . ارتباطات باعث نزديكي انسانها در جامعه انساني هستند و يكي از موارد مهم رشد و توسعه را ارتباطات تشكيل مي دهند . امروزه اگر شاهد نزديكي فاصله  بين نسل ها و ملل جهان شمالي و جنوبي هستيم به واسطه همين ارتباطات و ابزار هاي ارتباطي يعني رسانه مي باشد.

روابط بخش بسيار مهمي از هر نظامي را تشكيل مي دهد . وقتي كه دو فرد با هم ارتباط برقرار مي كنند علاوه بر هر كار ديگري كه انجام مي دهند افرادي كه با هم رابطه دارند همواره در حال خلق مجموعه اي از انتظارات ، تشديد انتظارات قديم يا تغيير يك الگوي مملوازارتباطات سنتی به مفهومی که مورد نظر   است، به طور عمده به دیگران انتقال می پذیرد.ارتباطات انسانی، شفاهی، چهره به چهره و بی واسطه فردی و گروهی  گاه موجب دوستی و زمانی دشمنی می گردد.  این مهم به رغم ظاهر ساده و ابتدایی می تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد. این نوع ارتباطات گرچه به دلیل گسترده و پیچیده شدن جوامع انسانی کارکرد گذشته خود را از دست داده اند، اما هنوز هم از نفوذ و اعتبار خاصی برخوردارند، زیرا به طبیعت انسانی و نیازهای عاطفی و معنوی او نزدیک ترند. در عین حال ارتباطات نوین نیز هر جا براساس زیرساخت های ارتباطات سنتی شکل گرفته اند، موفق تر و کارآمدتر بوده اند .

دنیای ارتباطات دنیای ثانیه ها و دقیقه ها ، دنیای ماهواره ها و کامپیوتر هاست. دنیای تلاش انسانی است که می کوشد بر زمان و مکان غلبه کند . عصر حاضر، عصر تحول است . تحولی که خرد و کلان را در شهر و روستا در بر می گیرد و در این میان نقش ارتباطات را در ایجاد این تحول می توان نظاره گر بود. انسان امروزی پس از تأمین نیازهای اولیه خود ، ناگزیر به استفاده از شبکه های ارتباطی موجود است تا به کمک آن بتواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی را طی کند، به خصوص اینکه کمبود نیروی انسانی در زمینه های گوناگون نظیر آموزش و پرورش و مهارتهای حرفه ای و غیره بیش از پیش گروههای مختلف جامعه را ملزم به استفاده از این شبکه ها و وسایل کرده است.  

           بر اساس   آماری که انتشار یافته  اغلب  تصادفاتی  که  در جاده ها   به وقوع می پیوندد ، به علت استفاده از تلفن همراه می باشد که  راننده  را  از موقعیت خود  دور می کند  وحواس پرتی  به وجود  می آورد  . حتی در آئین نامه راهنمایی و رانندگی بدین موضوع توجه گردیده  و جرائم خاصی اختصاص یافته است .

         بهر حال« هر چیز به جای خویش نیکوست ». باید فرهنگ استفاده از تکنولوژی جدید را آموخت  و تسری داد تردیدی نیست خانواده ها می توانند نقش مهمی در این رهگذر ایفا نمایند و   فرزندان خود را به فوائد آن آشنا سازند .