به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران ؛ دستور تخریب ۳۶۰ هکتار از بافت تاریخی

شهر شیراز صادر شده است .

این تخریب تاریخی؛ شامل ۶۰ پلاک و حدود ۲۰۰ خانه از بافت تاریخی شهر شیراز

است .

نماینده وزارت شهر سازی؛ ساکنان این بافت تاریخی را در صورت عدم انتقال و فروش؛

تهدید به قطع آب – برق و گاز کرده است . و در پاسخ افرادی که قدرت مالی جا به جایی

را ندارند گفته است : « همین جا باش تا لودر خانه را روی سرت خراب کنند .»

ضمنا بر اساس این گزارش خرید بافت تاریخی شیرازاز صاحبان ؛ نیمی نقدی و نیمی

قسطی خواهد بود .

تعداد بسیار زیادی از متخصصان معماری – طراحان – نویسندگان- باستان شناسان

و شهر وندان شیراز در باره این تخریب تاریخی هشدار داده اند و برای توقف این طرح

تقاضای استمداد و کمک کرده اند .