• نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

در محفلی نشسته و سرگرم صحبت بودم . محفلی صمیمی و دور ازبررسی؛ رویداد های روز بود .
حاضران هریک موضوعی را مطرح می کردند و بر روی هر موضوع دقایقی بحث و جدل در می
کرفت . مهر خاموشی بر لب زده و به سخنان مدعوین گوش می دادم . از جمله موضوعاتی که توجهم
را جلب کرد ؛پریشانی فردی بود که از دو روئی مردم سخن می گفت و رفتار گروهی او را آزرده و
پریشان نموده بود
می گفت : بعضی اوقات شگفتی وجودم را فرا می گیرد وقتی دو رویی و دو رنگی مردم را نظاره می
کنم . در جمع دوستانه و خانوادگی به کلیه حوادثی که اتفاق می افتد خرده می گیرند اما دراجتماعی
دیگر که صاحبان قدرت در آن شرکت دارند به ستایش می پردازند .! در جایی از عطوفت و مهر بانی
سخن می گویند و در محلی دیگر خشونت و بی رحمی را تجویز می کنند ؟! به راستی اینها از کدام دسته
از انسانها می باشند و چه نوع شخصیتی دارند ؟ ..هریک از حاضران نظراتی را بیان می کردند و بر
حسب افکار خود نسخه ای را تجویز می نمودند …من که تا آن زمان ساکت و خاموش گوشه ای نشسته
بودم انگار مضرابی پیدا کردم که می توانستم احساس و مطالعات خود را باز گو نمایم : بحث را با امیال
و شخصیت افراد آغاز کردم و به دنبال آن از تئوری« اینیاگرام یا تیپ های نه گانه »به سخن ادامه دادم

تئوری اینیاگرام

تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام در تضاد ها و تعارض ها، می تواند تاثیر بسزایی در سازندگی روابط
کاری و عاطفی داشته باشد. تعارض زیاد ترس و عدم اعتماد به همراه می آورد. و کمی تعارض می
تواند موجب فقدان نوآوری باشد؛ به این دلیل که مردم جرات مخالفت نمی کنند. تعارضی که حل نکرده
باقی می ماند . انرژی را کاهش می دهد، و مانع حرکت رو به جلو می شود. و گاهی به شکلی دیگر
ظاهر می شود؛ برای مثال، رفتارهایی از جنس پرخاشگری منفعلانه، فقدان تعامل ودو روئی و دورنگی
و تظاهر های مصنوعی و به قول عوام« شخص نخود هر آشی» می گردد و …
بعضی از حاضران که این تئوری مورد توجهشان قرار گرفته بود و با دقت به سخنانم گوش
می دادند. سکوت راشکستند و گفتند :

  • انگیزه این تئوری از کجا سرچشمه گرفته و ادامه دادم :

تئوری اینیاگرام یا تیپ های نه گانه در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است .
هدف «جورجیوف» روانشناس از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار
برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده است .زیرا جورجیوف بر این باور بود که تا انسان خود را به
درستی نشناسد، قادر به کمک به خود و نیز کمک به دیگران نخواهد بود. او انسانها را به نه تیپ
شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشد . لحظاتی سکوت
کردم تا بدانم مستمعین چه حال و هوایی دارند .به چهره هریک خیره شدم و از خطوط آن خواندم که
مشتاقند . پس می بایست به تشریح تیپ های نه گانه پرداختم که :
۱-تیپ کمالگرا:
این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند و از ناکامل بودن خود سر خورده اند.ایده آلیست
هستند و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمی شوند و یک ندای درونی به آنهامی گوید که خوب کار
نمی کنی . این افراد به احتمال خیلی زیاد، دارای والد یا والدین ایراد گیری بوده اند که به راحتی راضی
نمی شدند.این اشخاص هم ،ایرادگیر و کنترل کننده و معمولادارای اضطراب هستند و زمینه شخصیت
وسواسی در آنان زیاد است، زیرا این ویژگیها را حد اقل از یکی از والدین یاد گرفته و به ارث برده اند
۲-تیپ مهرطلب یا کمک کننده:
این افراد دائم به فکر دیگرانند.خود را به آب و آتش می زنند تابه دیگران کمک کنند. نیاز به محبت و
توجه دارند .قادر به “نه” گفتن، نیستند، چون از طرد شدن واهمه دارند.افرادی وابسته و متکی به
دیگرانند.حرمت ذات پایینی دارند و همواره به دنبال تایید و تحسین دیگرانندو…
۳-تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو:
این افراد برای پیشرفت سخت کار می کنند و جویای نام و مقام هستند.افرادی پر کار و رقابت جو هستند
و برای پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که لازم باشد می زنند. و بیشترین لذت را در کار کردن می
برند .این خطر در آنها وجود دارد که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به خود و
خانواده اش اهمیت پیدا کند …
۴-تیپ رمانتیک محزون یا هنرمند:
این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند .خود را با احساسات دیگران درگیر می کنند و چون از
تخیل بسیار نیرومندی برخوردارهستند خودشان هم دچار همان احساسات می شوند.افسردگی و نوسان
خلق در این افراد زیاد مشاهده می شود.از کارهای یکنواخت خسته می شوند و نیز اگر امکان آن باشد
ولخرج هستند. در بین نه تیپ انیاگرام حساسترین تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند و زندگی در
کنار این افراد مثل راه رفتن روی یخ است ….تضادهای وجودی زیادی دارند و ..
۵-تیپ فکور:

این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند (از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند)
قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معمولا تمایل کمی برای ازدواج دارند.در کلاس معمولا در ردیف
آخر می نشینند تا همه را ببینند ولی دیگران او را نبینند.دوست دارند دیده نشوند و نامرئی باشند .همواره
احساس را بعد از عقل تجربه می کنند.اهل کتاب خواندن و جمع آوری اطلاعات هستند و می خواهند از
همه چیز سر در بیاورند …
۶-تیپ وفاخو، وفاجو و شکاک:
این افراد به همه چیز سوء ظن دارند . افرادی محتاط هستند . می خواهند بدانند که در ذهن دیگران راجع
به آنها چه می گذرد.نگران خیانت و بی وفایی دیگرانند .معمولا اضطراب دارند و دوست دارند وظیفه
آنها در جایی که هستند مشخص و تعریف شده باشد.و…
۷-تیپ خوش بین و خوش گذران:
این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگرا ترین تیپ در بین نه تیپ انیا گرام هستند.تابع فلسفه اپیکور
هستند که زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد .افرادی اجتماعی و رفیق باز هستند. معمولا همه فن
حریفند و در چند چیز تبحر دارند و بسیار خوش بینند. همواره به دیگران امید می دهند،نگران نباش همه
چیز درست میشه. اهل بلوف زدن و خالی بندی و یا غلو کردن هم هستند و…( به خاطر لذت جوئی ،
تنوع طلبی و هیجان خواهی بالا، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ نسبتا زیاد است)…
۸-تیپ چالشگر یا قدرت طلب:
این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند . دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند.
بسیار کنترل کننده هستند و آمرانه با دیگران رفتار می کنند.تمایل به دیکتاتور بودن دارند. اگر دیگران
خصوصا زیر دستان آنها ،از آنان اطاعت نکنند، سخت بر آشفته و عصبی می شوند..در عین حال
حمایت کننده هم هستند و از زیر دستان خود حمایت می کنند ولی به این شرط که آن افراد مطیع اوامر
این عالی جنابان باشند ؟! .افرادی انتقام جو بوده و …
۹-تیپ صلح طلب و میانجی:
این افراد دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند.همواره می خواهند بین دیگران میانجی شوند تا بین
آنها آشتی بر قرار کنند.افرادی انطباق پذیر و تابع هستند.از درگیری و خشونت پرهیز می کنند و حتی
شاید از آن می ترسند.نسبتا تنبل هستند .در تصمیم گیریها مشکل دارند و آخرین تصمیم را درست نمی
گیرند و…
هنوز کلمات آخر را بیان نکرده بودم که همهمه و شور و غوغایی از حاضران برخاست و هر فردی
درفکر شناسایی خویش بود .خود شناسی و تعمق در وجود خویشتن آنها را به تامل واداشته بود
بهتر آن دیدم که با ابیاتی از سعدی لب فرو بندم و مجلس را ترک گویم و خلوت آنها را برهم نزنم.
آری…

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت…