کمیته نوبل جایزه نوبل صلح ۲۰۱۸ را به نادیا مراد و دکتر دنیس
موکویکی به خاطر تلاش جهت پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی
.علیه زنان به عنوان یک سلاح جنگی اعطا کرد
نادیا مراد خود قربانی خشونت های جنسی نیروهای داعش در عراق
است . نادیا بعد از سه ماه بردگی جنسی فرار و سپس شروع به مبارزه
.و حمایت آزادی زنان کرد
دکتر دنیس موکویکی متخصص زنان در کنگو است که با تاسیس مرکز
جهانی برای درمان آسیب دیدگان خشونت جنسی ؛به هزارها زن مورد
.تجاوز کمک روحی و جسمی کرده است