برطبق گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی  می بایستی
اقدامات سریع به منظور جلوگیری از افزایش دمای زمین انجام گیرد تا
.افزایش دمای زمین زیر یک و نیم درجه سانتیگراد قرار گیرد
براساس این تحقیقات و بررسی اگر نتوان افزایش دمای زمین را زیر
یک و نیم درجه نگه داشت جان میلیون ها نفر در کره زمین به دلیل
.وقوع سیل به خطر خواهد افتاد
ضمنا دانشمندان اعتقاد دارند که می بایستی سیاست دولت ها ورفتار مردم
.در مورد مصرف مواد غذایی و انرژی تغییر کند
بالاخره در این گزارش گفته شده که اگر افزایش دمای کره زمین به دو
درجه برسد صخره های مرجانی از بین رفته و سطح آب های جهان ده
سانتیمتر بیشتر بالا خواهد آمد که در نتیجه جان حدود ۱۰ میلیون نفر
.در تهدید است
گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی نتیجه سه سال تحقیق
دانشمندان و یک هفته کنفرانس و گفتگو با سیاستمداران در( اینچون) در
کره جنوبی بوده است      (تصویر از سازما ن ناسا )