حسام توکلیان رئیس سابق رصد خانه دانشگاه تهران در شیراز ، استاد فیزیک ، آزاد اندیش از
.میان ما رفت و درسوگش نشسته ایم
شادروان حسام توکلیان عمری با عزت زندگی نمود و نسبت به ائمه اطهار ارادت خاصی داشت . او به
زندگی به گونه دیگری می نگریست و اغلب کسانی که از شاگردان استاد بودند، حذاقت و دانش او را می
.ستودند و کلاسش را الهام بخش زندگی می دانستند
شاد روان توکلیان به کشورش عشق می ورزید و زندگی در شیراز را بر هر کجای دیگر دنیا
.ترجیح می داد ، درشیراز ماند و لبیک حق را اجابت کرد
مصیبت وارده را به خواهر گرامیش  خانم نجمه  توکلیان و فرزندان آن مرحوم :الاهه ، علی و امید توکلیا ن و همچنین به خانواده
های داغدار تسلیت و تهذیت عرض می کنیم و شادی روح آن مرحوم و دوام عمر بازماندگان را از
.ایزد یکتا آرزو مندیم