رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز
عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز
روز نامه بهار ایران یکی از همکاران قدیمی خود را از دست داد .شاد روان محمد علی
مجاهد،همسر وپدری مهربان ، برادری عزیز ، انسانی ، وارسته و نویسنده ای نکته سنج بود که در
طول دوران زندگی به ارتقائ سطح فرهنگ و دانش می اندیشید و مقالات تحقیقی در روزنامه و مجله
ها می نوشت . او از جوانی علاقه وافری به مطبوعات داشت و در حالیکه در کار اداری حاذق و کوشا
بود ، و سمت های با لا یی در مدیریت داشت ؛ به کار های مطبوعاتی عشق می ورزید ومدیریت داخلی
روز نامه بهار ایران را عهده دار بود.
هنگامی که در شرکت الکترونیک فارس اشتغال داشت ؛ به منظور آگاهی عموم از این صنایع
مبادرت به انتشار مجله ای با نام « تلاش » نمود و زمانی که ماموریتش در شیراز پایان یافت در تهران
با مجله « راه ابریشم »وزارت راه و ترابری و مجله « کانون بازنشستگان » و مجله کشتیرانی
همکاری می نمود و مدیریت آنها را به عهده داشت
شاد روان محمد علی مجاهد از مدیران لایق و از نویسندگان برجسته کشور بود و در راه ترویج
علم و دانش و بسط او آن از هیچ تلاشی فرو گذار نبود . از سوی دیگر فردی خیر و نیکو کار بود و تا
آنجا که امکان داشت به همنوعان خود کمک و مساعدت می نمود.
در گذشت او اندوهی فراوان برای همکاران قدیمیش ببار آورد و غمی سنگین بر پیکر این
روزنامه فرود آورد . چه می توان گفت و چه می توان کر د؟
آری …. چه خوش باغی است باغ زندگانی
گر ایمن بودی از باد خزانی
روحش شاد ویادش گرامی باد