در دنیایی بسر می بریم که مملو از اضداد است . در این برهه از زمان نمی توان پیوسته
با محاسبه درست پیش رفت . بنابراین ناگزیریم ریسک کنیم و با تهور و شجاعت به رفع
مشکل بپردازیم .در چنین موقعیتی این ضرب المثل از خاطر می گذرد که باید دل به دریا
زد تا موفق شد .
اینک با توجه به پیچیدگی و رقابتی تر بودن دنیای آینده، شاه کلید موفقیت و پیشرفت، در
ریسک ‌پذیری، خطر کردن و اجتناب و دوری از محافظه‌ کاری و عافیت ‌طلبی نهفته
است.
راه رسیدن به اهداف دل به دریا زدن است . حال ببینیم دل به دریا زدن به چه معنی است ؟

 • یعنی به انجام کاری اقدام کردن ؛بدون در نظر گرفتن پیشامدهای آن.
 • این ضرب المثل را زمانی استفاده می کنند که کسی فکرهایش را برای انجام کاری روی
  هم گذاشته و تا جایی که می توانسته تلاش خود را کرده است اما دیگر نتیجه را به خدا می
  سپارد و دلش را به دریای بزرگی وصل می کند که بر هر چیزی قادر و تواناست.
 • گاهی هم برخی بدون اینکه کاری انجام بدهند و بی توجه به نتیجه اش باشند، از همان
  ابتداء، قبل از انجام کار دچار شک و تردید شده و یا در دوراهی انتخاب ایست می کنند؛ در
  این مواقع بدون رسیدن راه منطقی به فکرشان، دست به انجام کار می زنند و این ضرب
  المثل را استفاده می کنند. چرا که نه از خود آن کار اطمینانی دارند نه از نتیجه اش.
 • با جسارت و اعتماد کاری را انجام دادن، بدون هیچ ترسی

 • حافظ سخنسرای کشورمان می گوید :

 • دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
  و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

 • عطار عارف بزرگ می گوید :

قطره باشد هرکه را دریا بود
هرچ جز دریا بود سودا بود
چون به دریا می‌توانی راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت