فستیوال رقص های بین الملل هر سال در شهر کمبریج- ایا لت
ماساچوست توسط تاتر رقص های باله هوزه ماتیو با شکوه فراوان
.برگزار می گردد و با استقبال گرم هنردوستان مواجه می شود
امسال در این فستیوال ۹۲  اجرای رقص های بین المللی از کشورهای
.گوناگون جهان به نمایش گذارده شد
فلسفه ماتیو استفاده از قدرت رقص بمنظور خلقت برابری های بیشتر
.در جهان است
قدرت ٬رقص به گونه ای است که می تواند محیط واجتماع جامعه ای را
تلطیف کند و بهبود بخشد
این فستیوال رقص همه ساله به طور رایگان در شهر کمبریج برگزار
.می گردد