دوازدهمین کنفرانس همایش ایران پژوهی با حضور ایران شناسان و پژوهشگران از
.سراسر جهان در دانشگاه کالیفرنیا –ارواین برگزار گردید
.کنفرانس دو سالانه همایش ایران پژوهی از سال ۱۹۶۷ آغاز گردیده است
.هدف این کنفرانس ترویج و تجزیه و تحلیل تاریخ – فرهنگ – و هنرایران است
در طی این کنفرانس سه روزه ۸۷ گروه پژوهشگر ۳۱۴ مقاله  تحقیقی
.را بررسی  کردند