فرهنگ ها در معنی این ضرب المثل نوشته اند :« دیدار و ملاقات هرچه کم تر و دیر به
دیرتر انجام شود، ارزش و احترام و محبت طرفین نسبت به یکدیگر بیشتر شده و بیشتر نیز
حفظ می شود و قوام می یابد، چرا که در کثرت دیدار خواه ناخواه دلخوری پیش می آید.»

 • یعنی هر چقدر ارتباط افراد با یکدیگر کم تر باشد، محبتشان بیشتر خواهد شد چرا که
  ارتباطی وجود ندارد که اختلافی پیش آید.
 • به این مفهوم اشاره دارد که اختلافات انسان ها با یکدیگر ناشی از ارتباط بیشتر آنها می
  باشد.
 • دوری و دوستی : دوری برای دوام و پایداری دوستی لازم است.
  اما چرا ؟ واقعا چه پیش می آید که کسی یا کسانی ازدر کنار هم بودن ، لذت نمی برند و
  گریزان می شوند و عطایش را به لقایش می بخشند و به قول معروف به دوری و دوستی
  پناه می برند ؟ آیا دوری خوب است ؟ یا در کنار هم بودن؟
 • ضرب المثل مورد اشاره و ضرب المثل های مترادف درست به نظر می رسند; مثلا
  هرگاه دو دوست یا دو خانواده هرهفته یک بار همدیگر را ملاقات کنند و مهمانی بدهند;
  درسال پنجاه مورد ارتباط صورت می گیرد; اگر در ده درصد از این روابط مساله ای
  اختلاف برانگیز بروز کند، در یک سال با پنج مورد اختلاف رو به رو هستند که این تعداد
  برای قطع ارتباط کافی به نظر می رسد; اما اگر این ارتباط به جای هفته ای یک بار به سه
  ماه یک بار تغییر کند; میزان بروز مسایلی اختلاف انگیز به چیزی نزدیک صفر خواهد
  رسید . اصولا دیدارهای دیر به دیر زمینه ساز اشتیاق و دوستی است و این نکته، حائل و
  مانعی برای بروز دشمنی و کدورت و قطع ارتباط خواهد بود .