مدیر محترم روزنامه اینترنتی بهار ایران
با سلام :
گاهی اوقات آدمی احساس می کند که می خواهد در دالان تاریک وبی صدای گذشته
دست و پا زند و خاطرات آن را مرور نماید !.برای منی که سالهاست دور از شهر و وطن
خود به سر می برم ؛ آنچه از بوی وطن استنشاق نمایم؛برایم لذت بخش و خاطره انگیز
است .
در چند هفته گذشته دو موضوع روزنامه شما جلب توجهم نمود :یکی « زنگ
انشا» که آقای رسول پرویزی نویسنده معاصر، نوشته بودند و دیگری یادی از استادم
« سی سختی » نموده بودید . این دو موضوع مرا به دنیای خاطرات فرو برد ودر افق های
دور یاد ایامی از خاطرم گذشت که نو جوان بودم و در شهر جنت طراز شیراز -در
دبیرستان نمازی -دانش آموز بودم .
« سی سختی » دبیر ادبیات ما بود؛ و همانطور که شما اشاره نموده بودید کلاسش شور
و حال فوق العاده ای داشت . همیشه ایشان سر ساعت مقرر در کلاس حاضر می شدند و تا
آخرین دقایق در کلاس می ماند ند و آنگاه کلاس را ترک می گفتند . آن ایام آهنگی زبانزد
عام و خاص بود که خواننده می خواند :« به زمانی که محبت شده همچون افسانه و…»
این آهنگ تاٌثیر زیادی برافق فکری دانش آموزان کلاس گذاشته بود به نحوی که قبل از
آنکه دبیران مربوطه وارد کلاس شوند ؛ دانش آموزان آن را زمزمه می کردند .! آن روز با
آقای سی سختی کلاس انشا داشتیم . ایشان بر خلاف معمول چند دقیقه دیر به کلاس وارد
شدند . نگاهی به چشمان دانش آموزان انداختند و با تبسم گفتند :امان از عشق … خب ..بچه
ها !کدامتان احساس می کنید محبت افسانه شده که چنین سوزناک می خوانید ؟ شما و افسانه
شدن محبت ..باور کردنی نیست ! شما در سپیده دم جوانی هستید و می توانید دوست داشته
باشید . محبت کنید و انسانی غمگسار و شریفی باشید . نه محبت افسانه نشده ؟ اگر مهر و
صفا و محبت نبود ، چسان می توانستیم زندگی نماییم ؟و…
همایون ترسان و لرزان از جایش بلند شد وگفت : آقا من !

و سپس به حکایت زندگی« احساسی» خود پرداخت . دبیر عزیز ما «سی سختی » سری
تکان داد و از عشق سخن گفت و با آنکه سالیان درازی از آن زمان می گذرد هنوز صدای
نازنینش درگوشم شنیده می شود که :فرزندم !
راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست …
از معنویت عشق سخن گفتند و اقسام آن را بر شمردند و سر انجام نتیجه گرفتند که فرصت
را غنیمت شمرید و خوشبختی شما و عشق شما می باید به موقعیت خود باشد و مدارج
ترقی را طی کنید نه اسیر هواو هوس خود باشید. فردای پر فروغ شما منوط به موفقیت
شما در تحصیل است و . ..
بهر حال خوشحالم روزنامه بهارایران هر هفته به معرفی شخصیت های برجسته ایران
عزیزمی پردازد و مطالب آن به گونه ای تنظیم می گردد که بارها می توان خواند و علم
آموخت و از اشعار و داستانهای آن لذت برد .
ایام به کام باد مونترال – کانادا مهندس کامران نیک سیرت