روز ۲۳ تیر ماه مصادف است با سالروز مرگ استاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعر
بزرگ معاصر ایران . او ادیب، شاعر، نویسنده واستاد دانشگاه، مترجم و منتقد ایرانی بود.
دکتر مهدی حمیدی شیرازی یکی از شاعران توانای سنت‌ گرای معاصر به شمار می‌رود
که اشعار او با برخی از آرایه‌های ادبی پیوند خورده و در کنار تشبیهات و کنایات از
تلمیحات و تمثیلات در بافت اشعار خود استفاده می ‌کند. وی اغلب‌ از شاعران سبک
خراسانی، آذربایجانی و عـراقی تـأثیر پذیرفته‌ و به‌ دیگر سبک‌های شـعر فارسی، فقط در
حد تضمین‌ بسنده‌ کرده است.

دکترحميدي در سال 1293 شمسي – در شيراز – تولد يافت . تحصيلاتش را در دانشكده ادبيات تهران به پايان رسانيد و به اخذ درجه دكترا در ادبيات فارسي نائل آمد .

          حميدي را از دو ديده گاه مي توان شناخت : نخست قدرتي كه در بيان معاني و مفاهيم و مضامين داشت و در مرحله دوم عاشقي بيقرار كه عشق تارهاي وجودش را به آتش كشيد و چون نقاش زبر دستي تصاوير گوناگوني در ذهن وی آفريد .

        دكتر حميدي شاعري خوش ذوق ، نويسنده اي پركار و پژوهشگري فاضل بود . اشعارش موزون و فصيح بود و با همزاد ديگر شعر يعني عشق كه هر دو موجودي تواماٌاز لطف و زيبايي خلقت مي باشند ،به دنيا آمد و آهنگ عاشقانه خود را به گوش عشاق اين جهان زمزمه كرد.                                   

         او سخنوري بود كه «بيقراري » در جانش « قرار » يافته بود و همه عمر به دنبال عشق گمشده خود مي گشت و مي سرود كه :                                     

             آخرين روز جواني مرد و رفت        عشق او در من نمي ميرد هنوز !                   

حميدي رهرو راه پر فراز و نشيب عشق بود و تابلوهايي كه ترسيم نموده و از او به يادگار مانده ؛ دفتر عشق و مستي است و از روح درد مند و پر غوغاي جواني حكايت مي كند كه در تمام عمربه جست و جوي معشوق  بوده و هيچگاه خورشيد زندگيش را از ياد نبرده است :                                          

در اين  انديشه ام هر شب كه يك عمر                                                                    

                                        به ياد آرزو ، تنها بسوزم                  

بر فرزند و زن چون شمع ، هر شام                                                                            

                                            جدا از دوست ، سر تا پا بسوزم !       

 در عالم خيال معشوق را نگريستن ، در كليه لحظات زندگي با اوست  و حتي در سياهي دقايق عمر هم بر روي قلبش پا مي گذارد :                                                                      

   خيالش در سياهي كور مالان  /     بروي قلب من پا مي گذارد !                         

 و هم اوست كه مي سرايد :                                                                                              

       در اين دهسال عمر رفته بر باد /    مرا بي ياد او يك روز و شب نيست  !          

وقتيكه عشق چون سيلي خروشان در عنفوان جواني به سراغ آدمي مي آيد ؛ هرگز از لوح ضمير زدوده نمي شود و پيوسته چون قوس و قزح حاشيه افق ؛ در آسمان زندگي ظاهر مي گردد .عشق خرمن هستي انسان را آتش مي زند و به راهي سوق مي دهد كه خاطر خواه اوست …                                                                                                         

« عشق » ، « حميدي » را چون آهن گداخته نموده و به بيان او گرمي و لطافت بخشيده است . خمير مايه كتاب او ( اشك معشوق ) التهاب و هيجان و شور و غوغاي جواني ، وصداي قلب پر سوز و پر فغاني است كه از بي وفايي معشوق شكوه مي كند و مي گويد :

                                        آسمانا خسته شد ، جان من امشب از شب تو

                                         از  شبا هنگ  تو   و از  ناله  هاي    يارب    تو

                                         قصه هاي رفته مي خواند به گوش من شب تو

                                         كوكب  اشك  و يم آيد  به  ياد   از  كوكب  تو

                                        سوختم  زين آشنايان  سوختم   كو  گوهر من

                                                             واي برمن ، واي بر من               

(  اشك معشوق ) فرياد عاشق خسته دلي است كه ميان آتش قرار گرفته و بهر سو مي نگرد، لهيب خانه برانداز آن را مي بيند

 اشك معشوق طوفان و انفجار يك روح درد مند و عاصي است . فرياد اعتراض است  آسمان پر ابر و طوفان است . موج است موجي كه به ساحل كوبيده شده و بعد آرام و سرگردان به دريا پيوسته است .به درياي بيكران ، به دريايي كه انتها ندارد و در امواج خروشان ديگر  فرو مي   رود …                                         

                                                                                                                        

دكتر حميدي شعر را از ضروريات زندگي مي داند و بر اين عقيده است كه     « شعرعبارت از عطشي است كه آدمي به تصوير جلوه هاي رنگا رنگ طبيعت و نقاشي تاٌثرات گوناگون طبايع دارد و شاعري صنعتي است كه از كلمات نقش پذير دلپسند و تركيبات انديشه نماي دلنشين و اوزان و قوافي و رديف هاي متناسب و باشكوه براي آن تصوير و اين نقاشي ، صورت و سيرت مي آفريند .»                                                                              

«  صنعت چهرة هنر را نمي خراشد و به فكر فناي آن نمي افتد اما قيافه او را به دلخواه خود مي آرايد و آثار وجودي خويش را بر صفحات زندگي او ترسيم مي كند . »            

  شعردكتر جميدي  داراي فصاحت و بلاغت است و گويي زبان شعر در فطرت و سرشت او وجود داشته است ؛

             درست است كه حميدي بيشتر هم خود را به اقتضاي عشق جانسوزي كه داشته است صرف كرده و ديوانهاي متعددي در اختيار عشاق و صاحبدلان قرار داده است لكن اشعار عاشقانه او در قالبهايي ريخته شده است كه براي ذهن او ميداني فراختر و جولاني افزون تر پديد آورده است .                                                                                             

            دكتر حميدي در سايرا بواب سخن ، به ويژه در معاني نفساني و نقاشي از احوال دروني و دردهاي بشري و في الجمله اشعار تفكر و حكمت آميز قدرت نمايي نموده است .

           شهامت در اظهارعقيده و بي ريايي او يكي ديگر از ويژگيهاي حميدي است  و  در پيكار بين شعر كهنه و نو يك تنه در قبال صف آرايي مخالفان به مقابله ايستاد و معايب شعر نو را بر شمرد                                                                                                          

        او مي گويد :«  معاني و مفاهيم براي به دست آوردن قدرت احتراق و انفجار هرچه بيشتر به اوزان و قوافي هرچه نيرومند تر و سخت تر محتاجند .»                                 

 «آنان كه مي گويند براي ايجاد معاني نو به كلمه هاي نو و بي وزني هاي نو نيازمندند به حقيقت از جهت معاني  تهيدستند و كهنگي بيان را بهانه مي كنند.                                

« حيات كلمات در ميان اقوام حيات ابدي است .»                         

وصف در اشعار دكترحميدي جاي ويژ ه اي دارد و اگر به معني خاص وصف نگاهي افكنيم مفهومي كه دربادي امر ذهن متوجه آن مي شود ، خواهد بود .وصف با روح و طبع و ذوق و ابتكار شاعر ارتباط دارد و شاعر در اين گونه اشعار بيش از هر چيز از فن تشبيه استفاده به عمل مي آورد . و دراشعار حميدي اين مهم را مي يابيم كه با چه قدرتي مناظردلخواه خود راوصف كرده است :                                                                                                   

به مغرب سينه مالان قرص خورشيد /      نهان مي گشت پشت كوهساران             

     فرو مي ريخت گردي زعفران رنگ  /            به روي نزه ها و نيزه داران…                            

                                    *             *            *                                               

            شب درميان ريزش باران و بانگ باد /         پيچيده بود موج زنان در هوا چو دود           

     در پيش ديده گفتي بر دشت مي خزيد  /     از پشت پرده اي  تنك و تيره هرچه بود    

                                    *            *            *                                                           

امواج قير گون سياهي و تيرگي  /            برهم سوار و موج زنان درهوا             

اميد و بيم و شادي و اندوه ووصل و هجر  /    بر راه مرگ؛ در پي اين كهنه كاروان                                                                                               

                                   *          *             *                                                

..جعد شبنم دارخورده تاب    /                          درهواپاشيده مشك و زعفران       

چشم مست نرگس بيداد گر    /                         باز گشته تازه از خواب  گران

وان بنفشه زرد و مشكين و كبود   /                    غرق گل، چسبيده در آغوش هم

تا   جهد از   محبس   شمشاد ها  /                     رفته  بالا  از سرو از   دوش   هم

زير   ناز  گيسوي  افشان   بيد  /                         سوسن و مينا و ناز افتاده مست

هر زمان در سينة گلهاي سرخ                             برگ لرزان چناري برده دست..

حميدي تابلو هاي زيادي ترسيم نموده كه هريك از ذوق سرشار شاعر گفت و گو مي كند . در اين تابلو ها شاعر به مجسم نمودن مشهودات و محسوسات طبيعي و جسماني پرداخته  است .

         کوتاه سخن آنکه :دکتر مهدی حمیدی در تجسم مناظر و حالات مختلف بسیار تواناست  شبهای هجر ، روز های انتظار ، دقایق وصل و لحظات وداع را با رموز عاشقی و جفا کاری به طوری وصف می کندکه خواننده به جزئیات مشاهدات و مقاصد او آشنا می شود و تمام مناظر را پیش چشم می بیند .

  آثار دکتر حمیدی

منظوم

شکوفه‌ها یا نغمه‌های جدید،پس از یکسال،اشک معشوق،جلد اول: جنون عشق جلد دوم: خون سیاوش جلد سوم: طلسم شکسته،زمزمه بهشت،سالهای سیاه،

ده فرمان،زمزمه بهشت و…

منثور

عشق دربدر،شاعر در آسمان،فرشتگان زمین،سبکسریهای قلم،عروض حمیدی( اغلب این کتابها در چاپخانه بهار ایران چاپ گردیده است )

تالیفات

شعر در عصر قاجار،فنون شعر و کالبدهای پولادین آن،دریای گوهر( در سه جلد)بهشت سخن،شاهکارهای فردوسی 

نظر استاد سعيد نفيسي در باره دكتر حميدي                                 

« آقاي دكتر حميدي در ميان عدة معدودي شاعران جوان اين خاصيت آشكاررا دارد كه طرفدار جدي اصلاح در مضامين و انواع و اشكال شعر فارسي است و او بيشتر افكار تازه خود را در قالب اشكال تازه مي ريزدو در ضمن مضامين و تصورات و تعبيرات و حتي تشبيهات جديد در شعر او بسيار است  به همين جهت شعر او ، چه از حيث مضمون و چه از حيث اشكال ، تازگي دارد »                                             

دكتر مظاهر مصفا پژوهشگر  مي گويد :                                                                        

« .. شاعري است سريع التاٌثر و آتشين طبع و نستوه ، با واكنشهاي روحي شديد در برابر هر چه بر او مي گذرد: از عشق و دوستي و محبت يا بيوفايي و مخالفت گرفته تا موضوعات اجتماعي اين حالات و تجربه ها در شعر هاي متنوع او جلوه گر است . به علاوه آنچه را نيز در بيان احوال دروني انسان و مسائل و مصائب بشري سروده و رنگ حكت و انديشه ورزي دارد بايد بر اين مجموعه افزودخاصه كه آثاري است ژرف و پر معني» 

 اميري فيروز كوهي شاعر تواناي معاصر در باره دكتر حميدي مي گويد :

«… شهامت در اظهار عقيده و بي ريايي و خلوص و ظهور ما في الضمير او در بيان مقاصد يكي از خصوصيات اوست . به طوري كه همة ما شاهد مجاهدات و مناضلات محققانه و مستدل او در جمع كثيري از معاندان ادب فارسي بوديم و مي ديد يم كه تنها حميدي بودكه يك تنه در قبال صف آرايي مخالفان به مقابله ايستاد .»         

در قطعات دكتر حميدي مضامين بديع و زيبا بسياراست « مرگ قو » يكي از زيبا ترين آثار اوست :  

                                                    مرگ  قو                                                 

شنيدم كه چون قوي زيبا بميرد    /                    فريبنده     زاد و فريبا بميرد

شب مرگ تنها ، نشيند به موجي        /         رود گوشه اي دور و تنها بميرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب       /      كه خود در ميان غزلها بميرد

گروهي  برانند ، كاين  مرغ شيدا     /         كجا    عاشقي كرد ، آنجا بميرد

من اين نكته گيرم كه باور نكردم    /         نديدم كه قويي به صحرا بميرد

چو روزي  ز آغوش در يا بر آمد        /         شبي  هم در آغوش در يا بميرد

تو درياي من بودي آغوش و اكن      /     كه مي خواهد اين قوي زيبا بميرد