شب یلد ا و وصف بی مثالش/
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش/
شب یلدا فراتر از همه شب/
نبینم هیچ کس افتاده در تب/
شب یلدا زحزن و غم مبراست/
شب یلدا مبارک/

♥ شعر شب یلدا ♥
شب یلدا همیشه جاودانی است/
زمستان را بهار زندگانی است/
شب یلدا شب فر و کیان است/
نشان ازسنت ایرانیان است/