در زندگی روزمره، گاه اتفاق می افتد که انسان در خیال زندگی کند و در بیداری خواب های شیرین
ببیند و از تلاش و کوشش باز ماند !ا افراد افکار خود را با یک سری رویاهایی همراه می کنند که آرزو
دارند و یا مایل به انجام آنها بوده اند. به عنوان مثال: به جای تلاش واقعی در نزدیکی به دوستان و یا
کسب موفقیت، تصور می کنند که موفق و محبوب هستند.و این مصداق این ضرب المثل است
خیالبافی نوعی تخیل انفعالی و یا تخیل آزاد و بی قید و شرط و نوعی صحنه پردازی ذهن است که در
آن عقل و اراده نقشی ندارند و در داوری و اظهار نظر آن کنترلی نیست. هر آنگاه که ذهن فرد از
امری ادراکی و عقلانی تهی بماند خیالبافی آن را پر می کند. در خیالبافی آدمی تابع آرزوهای خویش
می شود و واقعیات را به گونه ای دیگر درک می کند.!

 • شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لُپ لُپ خورد گه دانه دانه ٫ درباره انسان های خوش خیالی می
  باشد که آرزوهای دور و درازی دارند
 • این ضرب المثل را به افراد خیال پرور وتن پرور بکار می برندکه همیشه در ناز هزاران رویا می
  سازند که اکثر مواقع در حال رویا پردازی هستند که اگر چشم باز کنند دیگر تمام می شود و دوباره
  به ساختن مسالک دیگر می شود! .
 • این ضرب المثل در مواقعی به کار می رود که ما یخواهیم به مخاطب بفهمانیم هرگز به آرزوی خود
  نخواهد رسید مگر در خواب، همانطور که شتر پنبه دانه را دوست دارد اما چون در عالم واقع امکان
  خوردنش را ندارد در خواب با علاقه ومیل آن را می خورد.
  -حساب های خوش خیالانه پیش خود کردن، آرزوهای دور و دراز.

 • داستان ضرب المثل شتر در خواب بیند پنبه دانه

فردی دو کوزه شیری از ده برای فروش به شهر می برد در بین راه جهت رفع خستگی
کوزه ها را جلو یش به زمین می گذارد وبه درختی تکیه می دهد وکم کم به خیالات رفته که
اگر شیر ها را خوب بخرند می تواند بار دیگر چهار کوزه بیاورد و چهار را هشت و آنها
را تبدیل به روغن نموده واگر زیاد تر بیاورد ومرکز فروش داشته باشد ، حجره ی تجارت
باز کند وکار بارش بالا گرفته تا آنجا که امین التجار شود ، به سراغ دختر حاکم می رود
وروزی بااو گفت وگویش شده چنانم لگد به او می نوازد که نقش زمینش می سازد که در
این هنگام همان لگد را به کوزه ها می کوبد !!
*معنی شتر در خواب بیند پنبه دانه چیست؟
کاربرد حکایت «شتر در خواب بيند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه» زمانی است
که بخواهیم به یک فرد تنبل و تن پرور بگوییم اینقدر آرزوهای محال و رویا پردازی های
بزرگ نداشته باش زیرا تو اصلا هیچ تلاشی برای به دست آوردن آن ها نمی کنی. چنین
افرادی دائما در حال رویاپردازی هستند و زمانی که به خودشان می آیند، ناگهان کاخ
رویاهایشان روی سرشان خراب می شود.


حالا چرا از شتر در این ضرب المثل استفاده شده است؟ چون شتر حیوانی است
که در بیابان زندگی می کند و به پنبه دانه خیلی علاقه دارد، اما چون در عالم
واقع امکان خوردن آن وجود ندارد در خواب با علاقه و رغبت آن را می خورد.