عزت الله انتظامی یکی از برجسته ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران
.درگذشت
-انتظامی با خلاقیت هنری و نقش های گوناگونی که در فیلم های پستچی
گاو – اجاره نشین ها – دایره مینا – هزاردستان – آقای هالو – بانو – هامون
ناصرالدین شاه آکتور سینما ارایه داد ؛ پیوسته نامش در سینما و تآتر ایران
.جاودانی و پرآوازه خواهد بود
در مدت پنجاه سال زندگی هنری با  استعداد و ویژگی های خاصی که داشت هر
نقشی را که به بازیگری به عهده گرفت از کمدی تا تاریخی با موفقیت های چشم
.گیری روبرو گردید