• -چهاردهمین سال فستیوال مجسمه سازی از ماسه در ریی ویر بیچ  – بوستون – ماساچوست
  – با شرکت و رقابت بیست نفر از بهترین هنرمندان جهان از جمله  کشورهای آمریکا
  .انگلستان – ایرلند – ایتالیا – چک رپابلیک – سوید   و روسیه   برگزار گردید
  این فستیوال یکی از بزرگترین فستیوال های مجسمه سازی ازماسه در آمریکا است و فقط
  .از ماسه  و آب استفاده می شود
  تم اصلی فستیوال امسال ( بزرگداشت سواد ) است و هنرمندان با نمایش آثار هنری
  .خویش تاریخ  وادبیات کودکان را مورد تحسین و ستایش قرار داده اند
  .ضمنا در این فستیوال کلاس آموزش ساختن مجسمه سازی برای کودکان بر گزار گردید