لازار ایران شناس ـ زبان شناس و مترجم معروف فرانسوی در سن ۹۸
.سالگی در پاریس درگذشت
لازار در سال ۱۹۴۸ میلادی دیپلم زبان فارسی را از موسسه ملی زبان ها و
.تمدن های شرقی ( اکول نرمال سویر یور ) دریافت کرد
او از سال ۱۹۵۱ در دانشگاه سوربن به تدریس ادبیات فارسی پرداخت و در
سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۷ مدیریت موسسه مطالعات ایرانی دانشگاه سوربن
.رابه عهده گرفت
لازار در سال ۱۹۶۸ به منظور تحقیق به ایران سفر کرد و در مدت اقامت دو
ساله در ایران با علی اکبر دهخدا – بدیع ا لزمان فروزانفر – پرویز ناتل خانلری
.مجتبی مینوی و علی اکبر سیاسی آشنا گردید
در سال ۱۹۵۷ کتاب ( دستور زبان فارسی ) را در فرانسه منتشر کرد که اولین
.کتاب دستور فارسی به زبان فرانسه بود
سپس کتاب فرهنگ فارسی – فرانسه را با همکاری مهدی قوام نژاد به انتشار
.رسانید
لازار به خاطر تحقیقات در باره زبان و فرهنگ فارسی درسال ۱۳۹۵ به
.عضویت افتخاری فرهنگستان و زبان ادب فارسی بر گزیده شد