در تقویم همه کشور های جهان روز مادریکی از روز های مهم است که برای همه مردم بسیار
ارزشمند می باشد. روز مادر برای گرامی داشت و ستایش مادرها در تقویم همه کشورها ثبت شده است.

من وقتی واژه «مادر» را می شنوم یا تکرار می کنم ؛ به یاد مادر خودم می افتم که چه مرارت ها و
سختی ها کشید و چه فداکاری ها نمود تا فرزندانش مراحل پیشرفت و ترقی را طی کنند وهم اکنون هم
« هر کنج خانه صحنه یی از داستان اوست » با آنکه سال ها از مرگش می گذرد اما با گذشت زمان
هنوز هم صدای قلبش نوازشگر روح خسته منست .
آموخت مرا صبور باشم؛
دل بسته شدم به عشق مادر.
کلمه مادر؛ محبوب آرمان ها و انسان ها در همه زمان هاست. مادر گهواره جنبان تاریخ است.
معجونی است از عشق و عاطفه و مهر و محبت و دلسوزی و ایثار و فداکاری. او مظهر عشق و محبت
وباید بگویم خود عشق است. او بزرگ پرچمدار عاطفه است. در مکتب عشق به انسان ها، عشق به
مادراولین و آخرین فصل درس عشق است. اهمیت مادر همین بس که وجود جامعه از اوست؛ و اوست
که فرزندی به جامعه تحویل می دهد که می تواند جهانی را رهبری کند . مادر، تجلی گاه با عظمت
قدرت خداوندی است.
در چهره تو مهرو صفا موج مي زند
اي شهره در وفا و صفا! مي پرستمت

در هم شكسته چهره تو، معبد خداست
اي بارگاه قدس خدا! مي پرستمت.
مادر!من از كشاكش اين عمر رنج زاي
بيمار خسته جان به پناه تو آمد م
دور از تو هر چه هست، سياهيست ، نور نيست
من در پناه روي چو ماه تو آمدم .
روز نامه بهار ایران این روز عزیز را به تمامی مادران، زنان و دختران تبریک و تهنیت
می گوید .