دیروز ( یکشنبه دوازدهم ژانویه ) مجلس یاد بودی به مناسبت سر نگونی هواپیمای مسافر بری اوکراین
و کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما در کانون ایرانیان بوستن برگزار گردید .
در این مجلس یاد بود گروهی از ایرانیان مقیم ایالت ماساچوست با غم و اندوه فراوان شرکت نموده
و به بازماندگان جانباختگان و خانواده آنها تسلیت گفتند .


ماجرای سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراین که عده ای از جوانان عزیز کشور ما در آن بودند ؛ موجی از
غم و اندوه در ایران و سایر کشورهای جهان ، برا نگیخت.
به قول سعدی سخنسرای بزرگ وطنمان :
چو عضوی به درد آورد روزگا ر / دگر عضوها را نماند قرار
این حادثه جهان را در بهت و حیرت فرو برد و در بعضی از شهرهای امریکا و سایر کشور های جهان
مردم به سوگ نشستند و گفتند که :
بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش زیک گوهر اند