هر کس که خواست مطرحِ دورِ زمان بود
گر نان به نرخ روز خورد کامران بود


«نان را به نرخ روز خوردن» اصطلاحی است. که همه روزه آنرا می شنویم معنی این
ضرب المثل مطابق با اوضاع و شرایط پیش رفتن. تغییر موضع و موقعیت با شرایط روز.

 • کسانی در جامعه هستند که برایشان فقط سود و منفعت خودشان مهم است و مانند گل
  آفتاب‌ پرست هستند و برای سود خودشان رنگ عوض می‌کنند.!
 • در گذشته کسانی بوده‌اند که به دنبال منفعت طلبی خود بوده‌اند. حتی اگر به دیگران
  آسیب‌زده شود و بقیه افراد در شرایط تنگنا باشند افرادی که نان به نرخ روز می‌خورند
  همیشه به منافع شخصی خود اهمیت می‌دهند و به هم‌ نوعان خود پشت پا می‌زنند؛
  -بعضی افراد حزب باد هستند و از شرایط نهایت سوء استفاده را کرده و فقط به دنبال منافع
  شخصی خود هستند این افراد تیپ شخصیتی خودبین دارند آنها گمان می کنند که همه عالم
  متعلق به آنهاست. در موقعیت های مشترک و عمومی فرصت های دیگران را تصرف یا به
  آن لطمه وارد می کنند.
  -وقتی به جامعه می‌نگریم، با‌توجه به فشار‌های اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست
  به گریبان هستند، مشاهده می‌کنیم شرایط فعلی، جامعه را به سمتی سوق داده که اعتماد
  اجتماعی در بین مردمان آن به شدت رنگ باخته است؛ به نوعی اعضای یک جامعه که در
  حکم سرمایه‌های اجتماعی آن هستند در جهتی در حال حرکت‌اند که فقط به فکر منفعت و
  کسب سود برای خویشتن می‌باشند؛ این گروه از اشخاص که تعدادشان در جامعه نیز کم
  نیست و روز‌به‌روز هم بر شمار‌شان افزوده می‌شود در زمره افرادی هستند که با وزیدن
  نسیمی از یکسو به سویی دیگر تغییر مکان می‌دهند و در جایی سکنی می‌گزینند که صرفا
  منافع‌شان در خطر نباشد.
  -گرانترین نان ، نان به نرخ روز خوردن است، چون هزینه آن «شرف» انسان است.
  این افراد به این کار عادت کرده اند و معمولا رفتارشان به صورت ارادی نیست و کار خود
  را به صورت زرنگی توجیه می کنند. این دسته افراد برای بدست آوردن منافع شروع به

تملق می کنند تملق و تجلیل کردن را تا زمانی ادامه می دهند که برای آنها منافع وجود
داشته باشد و اگر آن شخص موقعیت خود را از دست داد شروع به بدگویی می کند. نون به
نرخ روز خورها به جزء تحقیر اجتماعی چیزی برای جامعه ندارند.