اولین نمایشگاه هنر قرآن در آمریکا توسط موزه اسمیت سونین ؛ گالری « سکلر  » در شهر واشنگتن به
معرض نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه شامل مجموعه ای است از شصد و هشت نسخه خطی قرآن که از آغاز قرن هفتم تا
قرن هفدهم در  ایران – افغانستان – ترکیه – مصر – عراق و  عربستان سعودی  تولید شده
است .
چهل و هفت نسخه از کتاب های خطی قرآن در این نمایشگاه از موزه هنرهای اسلامی استانبول
قرض شده .
یکی از شاهکارهای هنری این نمایشگاه قرآن خطی بزرگی است که در اواخر قرن
شانزدهم در شیراز ساخته شده .

تصویر از موزه سکلر