کار برد این ضرب المثل هنگامی است که فردی از حادثه ناگواری سخن می گوید و در
آغاز سخنش این جمله را بر زبان می آورد که « چشمت روز بد نبیند» یعنی :
-همان بهتر که نبودی و ندیدی که چقدر تاثرآور بود.

 • یعنی آرزو دارد چنین اتفاقی برای شنونده نیفتد.
 • یعنی حادثه تلخی بود؛ این بلا از شما دور باشد.
 • امیدوارم هیچ گاه چنین صحنه های تلخی را در زندگی ات تجربه نکنی.
  -وقتی کسی از ماجرای پردرد و رنجی سخن می گوید چون به جای سوزناک تر می رسد
  این عبارت را به زبان می آورد.
 • این ضرب المثل جنبه دعایی دارد؛ درواقع گوینده سعی دارد علاوه بر آنکه خبر بدی را
  به کسی شرح می دهد، در عین حال برایش دعا می کند تا از آن در امان بماند.
  -یعنی از بلاها دور باشی.