در این ضرب المثل نکته جالبی است که این معنی را باز گو می کند ؛که اگر به دیگران
ظلمی کردی و همان ظلم را نیز در حق تو کردند نباید گله و شکایت کنی .

 • کسی از جانب شخص دیگری مورد آزار و اذیت واقع شده و پس از مدت ها، شرایط
  طوری می شود که شخص اذیت شده فرصت را مناسب می بیند که جبران کند! به همین
  دلیل او نیز کسی را که قبلا اذیتش می کرده اذیت می کند. درواقع جزای عمل او را به او
  نشان میدهد و او حق هیچ گله ای ندارد.
 • این ضرب المثل را به آدم های خلافکار و ظالم به کار می برند البته در زمانی که تاوان
  کار خلافشان را پس می دهند.
  – این ضرب المثل به این معنی است که جواب خوبی ؛خوبی و جواب بدی ؛بدی است و
  هر کسی باید نتیجه اعمال و رفتار خود را ببیند.
 • انسان نباید از نتایج و عواقب کارهای نادرستش شکوِه و ناله کند چرا که هر چه کنی به
  خود کنی گر همه نیک و بد کنی! بدی و خوبی هرکدام نتایج متناسب با خود را دارند.
 • اگر عوض و نتیجه کارهایت را دیدی حق گله کردن نداری چرا که انسان همه کارهایش را با اختیار
  داستان ضرب المثل چیزی که عوض داره گله نداره چیست
  حکایت
  نقل شده است که روزی ملانصرالدین در حیاط خانه اش نشسته بود که ناگهان فهمید شخصی با عصبانیت
  در خانه اش را می زند. ملا پس از شنیدن صدای در از جایش بلند شد تا در را باز کند اما در همین حال
  کسی که پشت در بود محکم به در می کوبید و داد می زد : ملا در را باز کن.
  وقتی که ملانصرالدین در منزل را باز کرد همسایه اش را با چهره ای عصبانی دید و گفت : سلام چه
  خبر است چکار می کنی در خانه را از جا کندی. همسایه گفت : چه‌ سلامی، با دسته‌ گلی‌ که‌ سگ‌ تو
  به‌ آب‌ داده، انتظار داشتی با مهربانی در خانه ات را بزنیم؟

ملا گفت : من نمی دانم چه اتفاقی افتاده مگه سگ من چه کاری کرده است؟ همسایه گفت : سگ تو پای
زن من را گاز گرفته. سپس ملا جواب داد که تقصیر من چیست؟ در خانه چه تقصیری دارد که اینگونه
آن را میزنی؟

همسایه با عصبانیت گفت : این حرفت چه معنی دارد؟ سگ تو پای زن مرا گاز گرفته و هر طور شده با
زیانی که سگت رسانده را جبران کنی. ملانصرالدین متوجه شد که همسایه حرف حساب نمی فهمد پس
کمی اندیشه کرد و گفت : مشکلی ندارد این زیان را جبرات می کنم پس تو هم سگت را بفرست تا پای
زن مرا گاز بگیرد.

اینگونه شد که هر وقت کسی بخواهد بگوید که آدم‌ باید نتیجه‌ کارش‌ را هم‌ تحمل‌ کند، می گوید
چیزی‌ که‌ عوض‌ دارد، گله‌ ندارد انجام می دهد .