۲۴ تیر ماه مصادف است با سالروز در گذشت مدیر روز نامه بهار ایران.
۳۳سال پیش در چنین روزی استاد مجاهد از میان ما رفت و به ابدیت جاوید
پیوست .
شادروان استاد محمد حسين مجاهد ، مدير گرامي نامه بهار ايران در سال ۱۲۸۷
شمسي در شهر اديب پرور شيراز پا به عرصه هستي گذ اشت .پدرش از
دانشوران زمانه بود و از همان اوان كودكي فرزند خويش را به فرا گيري علم و
دانش تشويق مي نمود. پس از اتمام تحصیلات ؛مصمم شد رشته ي وكالت را
اختيار كند و به دفاع از حقوق ستمديدگان بپردازد. چندي به وكالت پرداخت و در
همين اثنا به انتشار ((روز نامه پارس قديم )) همت گماشت .
هر چه زمان مي گذشت عشق و علاقه به نگارش در وي بيشتر مي شد.
از سوي ديگر مشكلات انتشار فراوان بود از چاپخانه مجهز خبري نبود وسايل
چاپ به زحمت فراهم مي شد از اين رو هنگامي كه پارس قديم انتشار یافت ، استاد
مجاهد بر آن شد در آغازچاپخانه اي تآسيس نمايد ، سپس به انتشار روزنامه
بپردازد. در همين اثناماشين چاپ سنگي همراه با متخصص از هندوستان به ايران
آوردو ضمن تآسيس چاپخانه اي با ماشين چاپ ((سنگي ) ) در آذر۱۳۰۹
روزنامه ((بهار ايران )) را منتشر كرد .
او به كار خويش عشق مي ورزيدو (( همت ))را وجهه كار خود قرار داده و
اين راه دشوار و پر آسيب را با گامهاي استوار طي مي كرد . همراه با پيشرفتهايي
كه در زمينه صنعت چاپ در ايران صورت مي گرفت؛ چاپخانه بهار ايران هم
تحول مي يافت .حالا ديگرحروف سربي و ماشين چاپ از آلمان خريداري
گرديده بودو روزنامه را چاپ مي كرد .چاپخانه بهار ايران نه تنها (( بهار ايران}}
را منتشر مي نمودبلكه كتابهاي گويندگان معاصر را نظير دكتر مهدي حميدي
منتشر مي ساخت .
مقاله هاي نغز و آتشين استاد مجاهد كه به حمايت از مردم ستمديده مي نوشت ؛
موجب علاقه مردم به اين روزنامه گرديد تا جايي كه نويسندگان و شعراي بزرگ
معاصر آثار خود را در بهارايران منتشر مي كردند .
بارهامقاله هاي كوبنده روزنامه؛ بهار ايران را در محاق توقيف
قرار داد اين وقفه هاي كوتاه موجب پيدايش روز نامه ديگري گرديد . همسر نكته
سنجش به نام شادروان با نو ايران روشندل كه خود از بانوان فاضل و اديب بود ؛
مبادرت به انتشارروزنامه ديگري به نام ((گلستان پارس )) نمود و با شوي خود
در مبارزات اجتماعي سهيم گرديد .گلستان پارس هفته اي يكبار روز هاي چهار
شنبه انتشار مي يافت .

مردم شيراز چند بار استاد مجاهد را به نمايندگي خود در انجمن شهر شيراز
انتخاب كردند و ايشان با نظارت دقيق بر كار شهرداران آن زمان به همشهريان
خود خدمت مي نمود .
شاد روان استاد محمد حسين مجاهد مديري توانا و مدبر و روز نامه
نگاري مبارز بود .بهار ايران هفته اي دو بار روز هاي يكشنبه و پنجشنبه؛
انتشار مي يافت و مردم ايران به ویژه شيرازيها در انتظار «رقعه
منشاتش »بودند .
با بهار ايران نويسندگان و ادباي بزرگي چون : سيد محمد علي جمال زاده
– دكتر مهدي حميدي ،استاد فريدون توللي – دكتر علي محمد مژده – دكتر نوراني
وصال ،دكتر كاظم وديعي – دكتر سليم ،هاشم جاويد- علي سامي– حسام الدين
امامي – صادق همايوني –علي نقي بهروزی -پرويز خائفي همكاري مي كردند و
بعدها فريدون مشيري- مهدي سهيلي- دكتر عزت اله همايونفر-دكتر شريفي- دكتر
شفيعي – دكتر پوران شجيعي و جهانشاه سيسختي -عباد زاده و دكتر امير نوري به
اين گروه پيوستند.
مقاله هاي بهار ايران را اغلب مجلات و روزنامه هاي تهران نقل
مي كردند .
قلم پر توان استاد مجاهد هنگامي كه بر اوراق (( بهار ايران )) پرتو مي
افكند؛ مظلومان را خوشحال و متجاوزين به حقوق عمومي را آزرده خاطر مي
ساخت .
فرزندان اين دانشمند فرهيخته هر كدام در طول سالهايي كه بهار ايران
انتشار مي يافت ؛ هم دردامان پدر دانشمند خود رموز نويسندگي را آموختندو هم با
پدر خود در انتشار روزنامه همكاري مي كردندو سعي مي نمودند بهار ايران
پيوسته در ((بهار)) باقي بماند .
روزنامه بهار ايران تا سال ۱۳۶۲ انتشار مي يافت لكن استاد مجاهد را
بيماري سرطان در بر گرفت و دوران پيري و كهولت آرام آرام به سراغش آمدو
استاد رفته رفته توان خود را از دست داد و بهار دل انگيز بهار ايران را غريو باد
پائيز در بر گرفت و ديگر اين روزنامه وزين و كهنسال منتشر نگرديد و سر انجام
در ۲۴ تير ماه سال ۱۳۷۰ شمسي دعوت حق را اجابت كرد و به سراي جاويد
شتافت .آرامگاهش در شاهداعي اله ( عارف قرن نهم هجري ) است .
آري آنجا مردي خفته است كه حاصل عمرش سه سخن بيش نبوده است :
خام بدم ، پخته شدم ، سوختم .
در حقيقت به قو ل شاعر تواناي معاصر ؛ استاد فريدون توللي :
(( بهارايران )) دسته گلي بود كه به نكته سنجان و شيفتگان ادب و فرهنگ اين
سرزمين عطر مي پراكندو فضا را معطرمي نمود .