دکتر فرهنگ مهر در سن ۹۴ سالگی ؛ روز سیزدهم اسفند ماه در
.کالیفرنیا درگذشت
فرهنگ مهر یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی و اقتصادی
ایران بود . او اولین زرتشتی ایران بود که توانست به مقامات مهم
.اجرایی در حکومت گذشته دست یابد
دکتر مهر بعد از ادامه تحصیلات در رشته اقتصاد از دانشگاه لندن به
.ایران بازگشت وخدمات درخشان سیاسی و اقتصادی خود را اغاز کرد
در سال های خدمات دولتی در وزارت اقتصاد و دارایی – معاون نخست
.وزیر و سپس بیمه ایران منشا ء خدمات بزرگی گردید
دکتر مهر از سال ۵۰ ریاست دانشگاه پهلوی شیراز را بعهده گرفت و
در نتیجه کوشش های بزرگ فرهنگی او دانشگاه شیراز از نظر بین
.المللی به اوج رسید
فرهنگ مهر در سالهای اقامت در شیراز از دوستاران و پشتیبانان
گرانقدر روزنامه بهارایران بود و پیوسته به شیراز و مردم شیراز عشق
. می ورزید

 او از سال۵۷مهاجرت را به امریکا برگزید ودر دانشگاه بوستون ماساچوست

 به تدریس علوم بین الملل سرگرم  گردید . دکتر فرهنگ مهر سالهای بازنشستگی

را در ایالت کالیفرنیا گذراند و سال ها ریاست انجمن زرتشتیان  را در شهر سان دیاگو

.بر عهده داشت

یاد و خاطره او را گرامی داشته و صبر جمیل برای خانواده گرامیش از
.یزدان بزرگ ارزومندیم
از دکتر فرهنگ مهر اثار و کتاب های متعددی از جمله کتاب فلسفه
.زرتشت (دیدی نو از دینی کهن ) و(هم زبانان من ) با قی مانده است