مجاهد ! ای که کشور جمع لاله زار توست
در دست هر مجاهد ایران بهار توست
مردی، به بینش و شرف و استقامت است
این هر سه جمع در هدف استوا ر توست
« استاد استخریان شاعر معاصر»

شاد روان استاد محمد حسین مجاهد مدیر و موسس روز نامه بهار ایران در
۲۴ تیر ماه سال ۱۳۷۰ شمسی لبیک حق را اجابت کرد و به دنیای جاوید
شتافت . شهرت مطبوعاتی وی نه تنها در داخل ایران بلکه خارج از ایران ادامه
داشت تا آنجا که بعد از درگذشت ایشان بوستون گلوب روز نامه ( ماساچوست )
از او به عنوان یکی از برجسته ترین و پایه گذاران مطبوعاتی در خاور میانه یاد
کرد .
در کتاب« بیوگرافی مردان بزرگ جهان» که در سال ۱۹۴۶ میلادی در انگلستان
انتشار یافت از استاد تجلیل نموده است .
مرگ استاد با اندوه فراوان خوانندگان و محافل ادبی ایران قرار گرفت و در
سوگ او دانشمندان و شعرا هر یک مقالاتی نوشتند و اشعاری سرودند .
دکتر فرهنگ مهر رییس دانشگاه شیراز در مجلس ترحیم شاد روان مجاهد
ضمن تجلیلی که از ایشان و روزنامه بهار ایران نمود گفت :

هر زمینی که نشان کف پایی از تست
عاقبت قبله صاحب نظران خواهد شد