استاد ای که کشور جمع لاله زار توست
در دست هر مجاهد ایران بهار توست
مردی، به بینش و شرف و استقامت است
این هر سه جمع در هدف استوا ر توست
« استاد استخریان شاعر معاصر»

شاد روان استاد محمد حسین مجاهد مدیر و موسس روز نامه بهار ایران در
بیست و چهار تیر ماه سال 1370 شمسی لبیک حق را اجابت کرد و به دنیای جاوید
شتافت . شهرت مطبوعاتی وی نه تنها در داخل ایران بلکه خارج از ایران ادامه
(داشت تا آنجا که بعد از درگذشت ایشان بوستون گلوب روز نامه ( ماساچوست
از او به عنوان یکی از برجسته ترین و پایه گذاران مطبوعاتی در خاور میانه یاد
.کرد
در کتاب« بیوگرافی مردان بزرگ جهان» که در سال1946 میلادی درآمریکا
Biographical Encyclopedia of The Word.انتشار یافت از استاد تجلیل نموده است
مرگ استاد با اندوه فراوان خوانندگان و محافل ادبی ایران قرار گرفت و در
.سوگ اودانشمندان و شعرا هر یک مقالاتی نوشتند و اشعاری سرودند
دکتر فرهنگ مهر رییس  سابق دانشگاه شیراز در مجلس ترحیم شاد روان مجاهد
:ضمن تجلیلی که از بهار ایران نمود گفت

هر زمینی که نشان کف پایی از تست
عاقبت قبله صاحب نظران خواهد شد