تیر ماه هر سال مصادف است با در گذشت همکار گرامی ما شادروان محمد رضامجاهد
شاد روان محمد رضا مجاهد هر هفته با قلم شیوای خود کمبود ها را به چالش می کشید
و زیر عنوان « خرده می گیریم » خوانندگان بهار ایران را مستفیض می کرد .
اینک یادی از او می کنیم و شمه ای از زندگی او را باز گو می نماییم :
شادروان محمد رضا مجاهد در حالی که در کارهای اداری حاذق و پرکار و منشاٌ
خدمات ارزنده ای بود ، کار تحقیق و پژوهش تاریخی و نویسندگی را نیزبا عشق ادامه می
داد و تحقیقات زیادی در تاریخ ایران نموده است .ساده و روان می نوشت و ظرافت خاصی
در نوشته هایش دیده می شود .در خلال نوشته هایش از داستان و طنز استفاده می نمود و
بدین ترتیب توجه صاحبنظران و خوانندگان روزنامه را جلب می کرد .او به آنچه پیرامونش
می گذشت « خرده می گرفت »و با نیش قلم مسوولین را متوجه اعمال خود می نمود .

در سال پایانی عمر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و سر انجام این بیماری در بیستم
تیرماه چراغ عمرش را خاموش نمود .
یادش را گرامی می داریم.