هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
حافظ
روزنامه بهارایران در تیر ماه   سال ۱۳۸۷ شمسی یکی از نویسندگان صمیمی خود را از دست
داده است .ده سال از درگذشت شاد روان محمد رضا مجاهد می گذرد.اما پیوسته از او یاد
می کنیم و صفحات گذشته بهار ایران راکه ورق می زنیم چهره دوست داشتنی و متفکر او
.از نظرمان می گذرد
شادروان محمد رضا مجاهد در حالی که در کارهای اداری حاذق و پرکار و منشاٌ
خدمات ارزنده ای بود ،کار تحقیق و پژوهش تاریخی و نویسندگی را نیزبا عشق ادامه می
داد و تحقیقات زیادی در تاریخ ایران نموده است .ساده و روان می نوشت و ظرافت خاصی
در نوشته هایش دیده می شود .در خلال نوشته هایش از داستان و طنز استفاده می نمود و
بدین ترتیب توجه صاحبنظران و خوانندگان روزنامه را جلب می کرد .او به آنچه پیرامونش
.می گذشت « خرده می گرفت »و با نیش قلم مسوولین را متوجه اعمال خود می نمود

در سال پابانی عمر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و سر انجام این بیماری در بیستم
.تیرماه چراغ عمرش را خاموش نمود
.یادش را گرامی می داریم