روز سوم اردیبهشت ماه مصادف است با سالگرد درگذشت همکار گرانمایه و قدیمی روزنامه بهارایران شادروان محمدعلی مجاهد .

رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز
عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز


روز نامه بهار ایران سال گذشته یکی از همکاران قدیمی خود را از دست داد .شاد روان محمد علی
مجاهد، انسانی ، وارسته و نویسنده ای نکته سنج بود که در طول دوران زندگی به ارتقای سطح فرهنگ
و دانش می اندیشید و مقالات پژوهشی در روزنامه و مجله ها می نوشت .
او از جوانی علاقه وافری به مطبوعات داشت و در حالیکه در کار اداری حاذق و کوشا بود ؛ و سمت های
با لا یی در مدیریت داشت ؛ به کار های مطبوعاتی عشق می ورزید ومدیریت داخلی روزنامه بهارایران
را عهده دار بود.
شاد روان محمد علی مجاهد از مدیران لایق و از نویسندگان برجسته کشور بود و در راه ترویج علم و
دانش و بسط آن از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کرد . از سوی دیگر فردی خیر و نیکو کار بود و تا
آنجا که امکان داشت به همنوعان خود کمک و مساعدت می نمود.
روحش شاد ویادش گرامی باد .