مسابقات ۲۰۱۸ عکاسی  تلفن های دستی با شرکت هزارها
.متقاضی از صد و چهل کشور جهان برگزار گردید
بدون تردید بر اثر پیدایش تلفن های دستی در دهه ی اخیر تحولی بزرگ و
.انقلابی در فن عکاسی در جهان به وجود آمده است
پیدایش این مسابقات از سال ۲۰۰۷ توسط کنن اکتال مدیر و موسس کمپانی
Ippawards.ایپا اواردز بوجود آمده است
کنن در مصاحبه ای گفت : درمسابقات عکاسی ۲۰۱۸ شرکت کنندگان با مهارت
شگفت انگیزی قصه ای را از طریق تصویر بیان می کنند . ضمنا از نظر
.تکنیکی قابل تحسین است
:اسامی برندگان این مسابقات بدین ترتیب است
.بهترین جایزه این مسابقه به جاشیم سلام از کشور بنگلادش تعلق گرفته است
.عنوان تصویراو (  آواره  ) میباشد و از تلفن آی فون هفت استفاده شده است
این عکس تصویر گویایی از گروهی از کودکان مهاجراست که در کمپ مشغول
.تماشای فیلمی در مورد بهداشت و نظافت می باشند

.عکس نفر اول توسط آلکسندر وبراز کشور سویس
این عکس از خانمی است با لباس محلی در برزیل . ضمنا از تلفن آی فون شش
.استفاده شده است

(عکس نفر دوم توسط هاینگ زو  تحت عنوان( چشم به چشم
.از آی فون ۶ استفاده شده است

عکس نفر سوم توسط زارینی میو  تحت عنوان (من می خواهم
.بازی کنم )از آی فون هفت استفاده شده است