*هنر ؛ تبدیل مشکلات به فرصت هاست
*کیفیت فکر شما ، کیفیت زندگی تان را تعیین می کند.
*دانستن کافی نیست ، باید عمل کرد  .
*خواستن کافی نیست ، باید اقدام نمود .
* اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید ، آنها جلوی شما را خواهند گرفت  .
*پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ، آنست که بعد از هر زمین خوردنی بر
خیزی.
*نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور  .
* آدمی ساخته افکار خویش است ؛ فردا همانی می شود که امروز می اندیشیده است  .
*انسان های بزرگ به دنیا نمی آیند ؛ بلکه در دنیا بزرگ می شوند .
* انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد می گیرد .