.هنر ؛ تبدیل مشکلات به فرصت هاست  *
کیفیت فکر شما ، کیفیت زندگی تان را تعیین می کند  *
.دانستن کافی نیست ، باید عمل کرد  *
.خواستن کافی نیست ، باید اقدام نمود  *
. اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید ، آنها جلوی شما را خواهند گرفت  *
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ، آنست که بعد از هر زمین خوردنی بر *
.خیزی
.نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور  *
. آدمی ساخته افکار خویش است ؛ فردا همانی می شود که امروز می اندیشیده است  *
.انسان های بزرگ به دنیا نمی آیند ؛ بلکه در دنیا بزرگ می شوند *
. انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد می گیرد  *