*انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این
آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.
*جواني، كاري به سال و ماه ندارد، مهم اين است كه انسان زنده دل و پرنشاط باشد. ممكن است موي
شما سفيد باشد، اما مانند پسربچه ها بينديشيد.
*برای آنکه بتوانید با دیگران در کمال آرامش زندگی کنید از آنها جز آنچه می توانند در راهتان نثار کنند
چیز دیگری نخواهید.
*وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ،می بیند معده اش بیمار است و
همه چیز را هضم نمی کند.
*عده اي از مردم ،تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت از خوشبختي مي شنوند ، اما هرگز
بدون آنكه واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند. نمی‌توانيم کاری کنيم که مرغان غم بالای سر ما
پرواز نکنند؛اما می‌توانيم نگذاريم که روی سر ما آشيانه بسازند.
*هرگز قدر آن روزهايي كه در كمال خوشبختي زندگي مي كرديم نمي دانيم ، مگر زماني كه براي
هميشه آن ساعات خوش را از دست داده باشيم.
*مردي كه داراي عزمي نيرومند و اخلاقي متين است، هرگز فضيلت اخلاقي خود را فداي هوس هاي
زندگي نمي كند. آري مرداني در اين جهان زندگي كرده اند كه براي تكميل و حفظ فضايل اخلاقي، جسم
و جان خود را فدا ساخته اند.
*هرگاه در زندگي به يك در بزرگ كه يك قفل بزرگ هم دارد رسيدي نترس و نااميد نشو.زيرا اگر قرا
بود در باز نشود جاي آن يك ديوار مي گذاشتند.
*خوشبختي در اين است كه شخص بداند كه چه مي خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد
*تصور مي كنم كه اگر هر كس تنها يك ربع ساعت به فكر زندگي خويش باشد و بيانديشد كه آن را
اصلاح كند، هر ماه زندگي او از ماه پيش بهتر خواهد شد.
*اگر فقط برای پول در آوردن کار کنید، هیچ گاه موفق نخواهید شد، اما اگر به کاری که انجام می
دهید عشق بورزید و همیشه مشتری را در اولویت قرار دهید، موفقیت از آن شما خواهد بود.