نویسنده: Bahar Iran

عقاب نگون بخت

  ناصر خسرو روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست وندر طلب طعمه پروبال بیار است بر راستی بال نظر...

Read More

nostalgia

The moon is hovering over the village Its inhabitants are asleep On this terraced-roof, I smell...

Read More