نویسنده: Bahar Iran

بهاری دیگر …

بهاری دیگر از دور دستها فرا می رسد .بهاری باجلوه های دیگر… آری …صدای پای فصل بهار آرام آرام...

Read More

شش سال گذشت ..

بهار در همه جا آفت خزان داردبهار ایران گلهای جاودان دارد کرامت الله استخریان شاعر معاصر با فرا...

Read More

هفت سین

درایران باستان هر جشنی دارای نمادویژه ای بوده است . سفره هفت سینیکی از میراث گرانبهای اجداد ما استکه هر سین آن نمادی از هر یک اززیبایی های خلقت می باشد.هر سین در سفره هفت سیننماد چیست؟سیب: سیب نماد سلامتی و تندرستی بوده و وجود...

Read More