دسته: متفرقه

جنسیت و زورخانه ی ایرانی

دکتر هوشنگ اسفدیار شهابی – پژوهشگر اواخر دهه چهل شمسی که درایران زندگی می کردم ؛خیلی وقت ها کارمن این بود که به گردشگران اروپایی که به ایران می آمدند ؛ اعم از زن ومرد ؛ شهر تهران را نشان دهم . آن روزها اماکن تاریخی معدودی...

Read More

هالووین؛ سفر ارواح به جهانی دیگر !

خیابانهای بوستون مناظر دیگری گرفته است . به هر خیابانی گذر نماییم ؛منازلی را می بینیم که نمادی از هالووین در محل زندگی خود نصب کرده اندبر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظوربزرگداشت این جشن در جلو خانه...

Read More

پاییز

پاییز این مسافر غمگین رسیده است بر قالی ِ قشنگ ِ زمین آرمیده است پاییز ِ زرد، مثل غزالی گریزپا از دستِ هجمه های زمستان رمیده است آنقدر خسته است که از فرطِ خستگی گویی که جاده های زمان را دویده است در دست او طلوع انار است و پرتقال...

Read More
Loading