دسته: متفرقه

برگ گل

حافظ بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت’ و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در...

Read More
Loading