دسته: گوناگون

خزان

اثر : استاد نصراله فلسفی ای جنگل ؛ که هنوزت افسر زمردین بهاران بر سر است ؛ ای برگ های زردروی که بر...

Read More

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...

Read More

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر یا روز بین‌المللی کارگر ( International Workers’ Day) مراسمی است که هرسال در روز اول ماه می میلادی برای حمایت از حقوق قشر کارگر برگزار می‌شود. بسیاری ازحزب‌های مختلف و اتحادیه‌های کارگری در بیشتر کشورهای...

Read More

هفت سین

درایران باستان هر جشنی دارای نمادویژه ای بوده است . سفره هفت سینیکی از میراث گرانبهای اجداد ما استکه هر سین آن نمادی از هر یک اززیبایی های خلقت می باشد.هر سین در سفره هفت سیننماد چیست؟ سیب: سیب نماد سلامتی و تندرستی بوده و وجود...

Read More

رنج مدام !

فریدون توللی شاعر معاصر بتو پیوسته دل از وحشت شبهای دراز بتو پیوسته دل از تلخی دیدار شکست بتو ای...

Read More
Loading