ماه: ژانویه 2018

غم تنهائی

  گوهر نو – پژوهشگر دلا خو کن به تنهائی که از تنها بلا خبزد سعادت آن کسی بیند که از...

Read More