دسته: از اینجا و آنجا

بامداد بزم

فریدون توللی شاعر معاصر بر آسوده ؛ شب زنده داران ز نوش که خورشید سر برزد از بام تو در آن آتشین صبح افسانه فام فسونی دگر داشت اندام تو لب از جام دوشینه ؛ تر کرده مهر بلبخند تابنده از شیشه ها وزان شور و غوغای پیشین بجای دلی مانده...

Read More

ای پدر ای همدم تنهاییم…

ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگینای پدر ای همدم تنهاییمآشنایی با غم تنهاییم روز پدر بهانه ای است برای بزرگداشت پدرها . در بسیاری کشورها روز پدر، سومین یکشنبه ماهژوئن در نظر گرفته شده‌است. در دوران زندگی نقش پدر...

Read More

گذر عمر در ادبیات فارسی

دگتر گوهر نو – پژوهشگر این قافله عمر عجب می گذرددریاب دمی که با طرب می گذرد« خیام »روز ها می گذرد و کاروان عمر پیوسته در حرکت است .این کاروان را هریک ازادبای ما به گونه ای مورد توجه قرار داده و لحظات و دقایق آنرا به گونه ای...

Read More
Loading