دسته: از اینجا و آنجا

استاد سعید نفیسی ؛معمار نثر جدید ایران

هجدهم خرداد ماه ؛مصادف است با زاد روز استاد سعید نفیسی ؛پژوهنده : ادیب ؛ مترجم وشاعر . به خاطر می آورم هنگامی که دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بودم ، بااستاد ارجمند سعید نفیسی آشنا شدم و هر هفته در محضر استاد به...

Read More
Loading