دسته: ضرب ا لمثل ها

دوستی خاله خرسه

از جمله ضرب المثل های رایج دوستی خاله خرسه است :یعنی کسی می خواهد به دوستش سودی برساند اما از روی نادانی کاری می کند که همدوستش را از دست می دهد هم خودش پشیمان می شود.این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که کسی با خود خیال می...

Read More
Loading