دسته: ضرب ا لمثل ها

قطره قطره جمع گردد ؛ وانگهی دریا شود .

ادبیات آئینه زندگی است . در هر قرنی احساسات ، تمایلات و خواسته ها وآرمان ها در آنانعکاس یافته و جوامع را تحت تاثیر قرار داده است . شعرا در کلیه زمینه های حیاتسخن گفته و با عاریت گرفتن از ضرب المثل ها ویژگی های محیط و فرهنگ و...

Read More

در دروازه را می توان بست ؛ ولی دهان مردم را نه !

گاهی اوقات ما از عیب جویی و خرده گیری مردم آزرده خاطر می شویم و از اینکهسطحی فکر می کنند ؛ حیرت زده می گردیم .ضرب المثل فوق در این مورد است .هر گاه کسی از عیب جویی و خرده گیری دیگران در مورد اعمال و رفتار خود احساسناراحتی کند،...

Read More
Loading