دسته: ضرب ا لمثل ها

چیزی که عوض داره گله نداره

در این ضرب المثل نکته جالبی است که این معنی را باز گو می کند ؛که اگر به دیگرانظلمی کردی و همان ظلم را نیز در حق تو کردند نباید گله و شکایت کنی . کسی از جانب شخص دیگری مورد آزار و اذیت واقع شده و پس از مدت ها، شرایططوری می شود که...

Read More
Loading