دسته: نگاهی به تاریخ

خلیج فارس از دیدگاه مورخین – شاعران و جهان گردان

محمود مجاهد    اصلاحات داریوش بزرگ که حفر ترعه نیل و اتصال مدیترانه به دریای سرخ را همراه داشت تحول عظیمی در ارتباطات دریایی شاهنشاهی ایران ایجاد کرد٬چنانچه بنا بگفته منتسکیو در کتاب روح القوانین:نیروی دریایی داریوش بر أب های...

Read More
Loading