دسته: ادبيات

رنج مدام !

فریدون توللی شاعر معاصر بتو پیوسته دل از وحشت شبهای دراز بتو پیوسته دل از تلخی دیدار شکست بتو ای...

Read More

ایرج پزشک زاد خالق رمان « دایی جان ناپلئون » درگذشت

ایرج پزشک زاد نویسنده وطنز پرداز معروف رمان دایی جان ناپلئون در سن ۹۴ سالگی درلس آنجلس درگذشت . وی در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد . پس از تحصیل در ایران و فرانسه در رشته حقوق دانش آموخته شد و به مدت پنج سال به قضاوت در دادگستری...

Read More

خزان

فریدون توللی پاییز پرکرشمه ؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب دامنه ؛...

Read More

کاخ گمان

فریدون توللی – شاعر معاصر می کاودم این زخم روانسوز روانکاه می کاهدم این خشم سبک جوش سبک سوز...

Read More
Loading