دسته: ادبيات

آشفتگان

فریدون توللی شاعر معاصر از پشت دود نیلی سیگار غمگسار می تافت؛ آتشین رخ اندوهبار او چون شامگه ؛ که...

Read More

خزان

فریدون توللی شاعر معاصر پاییز پر کرشمه؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب...

Read More

راه ما ایرانیان

فریدون توللی- شاعر معاصر نار؛ اگر بسیار بیند ؛ دانه را \ خند خندان؛ بر شکافد خانه راگر تو؛آن پر مایه ناری؛در سرود \ برتو؛ زان قالب شکستن ها درود!ورنه؛ تا اندیشه گنجد؛ در سخن \ نغمه ؛ ناهنجار و بی آیین؛ مزنچون؛ به وزن آری؛ سرود...

Read More
Loading