Category: اجتماعي

به کجا می روید ؟

  می گویند : مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.این طور به نظر می رسید که به .جای بسیار مهمی می رفت مردی که کنار جاده ایستاده بود , فریاد زد : کجا می روی ؟ :مرد اسب سوار جواب داد نمی دانم از اسب بپرس إ بعضی از مردم چنین...

Read More

با یکی دیگر از نویسندگان بهارایران آشنا شوید

شاد روان محمد رضا مجاهدمدیر ، نویسنده و پژوهشگر  – فرزند آرشد استاد محمد حسین مجاهد- نویسنده  سلسله مقالات  « جزئیات » و «خرده می گیریم » روزنامه بهار ایران در گذشته بود .او که در سال 1313 شمسی در شیراز تولد یافته بود ؛ تحصیلات...

Read More
Loading