هنر و ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

بهداشت روانی چیست ؟

در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجهمتخصصین را بدان معطوف کرده است . اغلب مردم از زندگی دل خوشی ندارند و به علل مختلف ازواقعیت  می گریزند.اخیراٌ ۲۸متخصص برجسته جهانی در زمینه...

English

Latest

SHIRAZ

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...