All

Latest

شش سال گذشت ..

بهار در همه جا آفت خزان داردبهار ایران گلهای جاودان دارد کرامت الله استخریان شاعر معاصر با فرا...

ادبيات

Latest

نوروز در ادبیات فارسی

گویندگان ایرانی از دیرباز تاکنون در وصف نوروز و جشن فروردین که همراه مواهب گرانبهایطبیعت و هنگام...

نگاهی به تاریخ

Latest

نوروز در شاهنامه فردوسی

دکتر گوهر نو- پژوهشگر استاد ابوالقاسم فردوسی یکی از شاعران بزرگ ایران است که فرهنگ غنی ما مدیون آن...

اجتماعي

Latest

بهاری دیگر …

بهاری دیگر از دور دستها فرا می رسد .بهاری باجلوه های دیگر… آری …صدای پای فصل بهار آرام آرام...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

از اینجا و آنجا

Latest

پروین اعتصامی : سفر اشک !

پروین اعتصامی یکی از چهره های درخشان ادب پارسی است .او درزندگی کوتاهشاثاری پدید آورده که در تاریخ...

گوناگون

Latest