ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

حافظ استثنای روزگار

گوته فیلسوف آلمانی در مورد حافظ می گوید :« او بیشتر جامعه شناس است و«به ویژه روانشناسی  کامل...

اجتماعي

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

دکتر گوهر نو -پژوهشگر سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

دیو صفت و دیو سیرت

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهممگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را « حافظ آدمی تمايل دارد كه ظاهر...

سیاسی

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

یادی از دکتر محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران

دوشنبه سوم اسفند ماه مصادف است با زادروز پروفسور محمود حسابی؛ پدر علم فیزیک ایران .دکترمحمود حسابی ؛ فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذارفیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود . محمود حسابی در ۳...

English

Latest

Shiraz

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...