All

Latest

آزادی در ادبیات فارسی

همتم بدرقهٔ راه کن ای طایرِ قدسکه دراز است رَهِ مقصد و من نوسفرم« حافظ »از زمانی که آدمی خود را...

ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

خرد در شاهنامه فردوسی

به نام خداوند جان و خردکزین برتر اندیشه برنگذرد«فردوسی»خرد در شاهنامه فردوسی جایگاهی رفیع دارد ....

اجتماعي

Latest

اختلال در شخصیت

هر که شد محرمِ دل در حرمِ یار بِمانْدوان که این کار ندانست در انکار بِمانْداگر از پرده برون شد دلِ...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

مگوی انده خویش با دشمنان

سعدی شاعر بزرگ ایران در باب چهارم کتاب پر ارجش « گلستان » حکایتی ذکر کرده که بیتی ازآن به صورت ضرب...

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

از اینجا و آنجا

Latest

زلف در ادبیات فارسی

دکتر گوهر نو – پژوهشگر زلف در ادبیات فارسی در جایگاه ویژه ای قرار دارد . شعرای بزرگ ایران...

گوناگون

Latest

خزان

اثر : استاد نصراله فلسفی ای جنگل ؛ که هنوزت افسر زمردین بهاران بر سر است ؛ ای برگ های زردروی که بر...