ادبيات

Latest

رنج مدام !

فریدون توللی شاعر معاصر بتو پیوسته دل از وحشت شبهای دراز بتو پیوسته دل از تلخی دیدار شکست بتو ای...

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

آب از آب تکان نخوردن

معنی این ضرب المثل اشاره به آرامش است در زندگی و به انسان ها پیام می دهد : آب زمانی تکان می خورد...

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

English

Latest

Shiraz

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...