ادبيات

Latest

خزان

فریدون توللی پاییز پرکرشمه ؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب دامنه ؛...

نگاهی به تاریخ

Latest

حافظ استثنای روزگار

گوته فیلسوف آلمانی در مورد حافظ می گوید :« او بیشتر جامعه شناس است و«به ویژه روانشناسی  کامل...

اجتماعي

Latest

آسیب شناسی

آسیب شناسی از جمله واژه هایی است که همه روزه با آن سر وکارداریم و برای هرپدیده ناهنجاری از آن...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

از اینجا و آنجا

Latest

English

Latest

Shiraz

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...