ادبيات

Latest

چشم در ادبیات فارسی

بيگانگي نگر كه من و يار چون دو چشم /همسايه ايم و خانه هم را نديده ايم /چشم در فرهنگ هاو ادبیات...

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

چشمت روز بد نبیند !

کار برد این ضرب المثل هنگامی است که فردی از حادثه ناگواری سخن می گوید و درآغاز سخنش این جمله را بر...

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

از اینجا و آنجا

Latest

گوناگون

Latest