نگاهی به تاریخ

Latest

سلامت روان چیست ؟

/گلستانها پر خروش از من بود /در دل عشاق جوش از من بود /باز گویم هر زمان راز دگر /در دهم هر لحظه آوازی دگر دکتر گوهر نو – پژوهشگر در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجه متخصصین را بدان...

هنر و ادبيات

Latest

باران در ادبیات فارسی

  باران  در ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد . شاعران وطن عزیز ما – ایران -از این پدیده آسمانی با...

All

Latest

…بر هر نعمتی شکری واجب

      شکر نعمت ، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور دار است . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها –با توجه به امکانات مالی جشن...

اجتماعي

Latest

علی اکبر دهخدا

  دکتر گوهر نو- پژوهشگر در تاریخ وطن عزیزمان ،کشور بزرگ ایران ، مفاخر فرهنگی و فرهیختگان متعددی در...